Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  6.

Budżet oraz Plan Wkładu Finansowego

6.1 Sekretariat będzie posiadać budżet operacyjny ustalony na dany rok kalendarzowy. Strony Umowy będą finansować budżet wnosząc ustalone składki roczne, zgodnie z Planem Wkładu Finansowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

6.2 Łączny wkład finansowy powinien wynosić co najmniej 110 000 euro rocznie, aby umożliwić ustanowienie i funkcjonowanie Sekretariatu.

6.3 Minimalny roczny wkład finansowy wnoszony przez daną Stronę powinien wynosić 10 000 euro.

6.4 Plan Wkładu Finansowego będzie podlegać przeglądowi co trzy lata, a wszelkie wprowadzane do niego zmiany będą uzgadniane przez Strony Umowy na posiedzeniach Komitetu Sterującego.