Umowa między Rządem Republiki Finlandii, Rządem Republiki Łotewskiej, Rządem Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej oraz Rządem Królestwa Szwecji w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego. Ryga.2018.05.28.

Monitor Polski

M.P.2020.370

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.

UMOWA
między Rządem Republiki Finlandii, Rządem Republiki Łotewskiej, Rządem Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej oraz Rządem Królestwa Szwecji w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego,
podpisana w Rydze dnia 28 maja 2018 r.

Przekład

Rząd Republiki Finlandii, Rząd Republiki Łotewskiej, Rząd Królestwa Norwegii, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Federacji Rosyjskiej oraz Rząd Królestwa Szwecji, zwane dalej "Stronami",

POWOŁUJĄC SIĘ na Deklarację polityczną w sprawie polityki Wymiaru Północnego z dnia 24 listopada 2006 roku, zawartą między Unią Europejską, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Federacją Rosyjską,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Wyższych Urzędników do spraw Wymiaru Północnego, podjętą na posiedzeniu w Sztokholmie w dniu 12 listopada 2009 roku, a także wolę ustanowienia Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego (Northern Dimension Partnership on Culture), zwanego dalej "NDPC",

W PEŁNI POLEGAJĄC na postanowieniach Dokumentu ramowego polityki Wymiaru Północnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007 roku,

UZNAJĄC postanowienia Memorandum o porozumieniu określającego warunki dotyczące Ustanowienia Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego, podpisanego w Sankt Petersburgu w dniu 20 maja 2010 roku,

uzgodniły, co następuje:

Ustanowienie Sekretariatu

1.1 Strony niniejszym ustanawiają Sekretariat Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego, zwany dalej "Sekretariatem".

1.2 Sekretariat zostanie ustanowiony jako osoba prawna.

1.3 Siedziba Sekretariatu będzie się znajdować w Rydze, w Republice Łotewskiej, zwanej dalej "Państwem Przyjmującym".

Osobowość prawna

Sekretariat będzie posiadać osobowość prawną w Państwie Przyjmującym. Będzie mieć on ponadto zdolność prawną konieczną do realizacji przypisanych mu funkcji i celów, w tym zdolność do zawierania umów, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, a także wszczynania postępowań prawnych i uczestnictwa w nich.

Immunitety i przywileje

3.1 Sekretariat, wraz z nieruchomościami i składnikami majątkowymi, będzie posiadać przywileje i immunitety niezbędne do realizacji przypisanych mu funkcji i celów.

3.2 Stali pracownicy Sekretariatu będą posiadać przywileje i immunitety na terytorium Państwa Przyjmującego, niezbędne do realizacji przypisanych im funkcji w związku z działalnością Sekretariatu.

3.3 Między Sekretariatem a Państwem Przyjmującym zawarta zostanie Umowa z Państwem Przyjmującym dotycząca zdolności prawnej Sekretariatu, a także przywilejów i immunitetów oraz jego pracowników.

Podejmowanie decyzji

Wszelkie decyzje będą podejmowane w drodze porozumienia między Stronami niniejszej Umowy.

Cele i funkcje Sekretariatu

5.1 Sekretariat stanowi organ roboczy NDPC, udzielający wsparcia administracyjnego, analitycznego i technicznego w pracach NDPC.

5.2 Szczegółowe cele i funkcje Sekretariatu zostały określone w Zakresie Wymagań i Obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Budżet oraz Plan Wkładu Finansowego

6.1 Sekretariat będzie posiadać budżet operacyjny ustalony na dany rok kalendarzowy. Strony Umowy będą finansować budżet wnosząc ustalone składki roczne, zgodnie z Planem Wkładu Finansowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

6.2 Łączny wkład finansowy powinien wynosić co najmniej 110 000 euro rocznie, aby umożliwić ustanowienie i funkcjonowanie Sekretariatu.

6.3 Minimalny roczny wkład finansowy wnoszony przez daną Stronę powinien wynosić 10 000 euro.

6.4 Plan Wkładu Finansowego będzie podlegać przeglądowi co trzy lata, a wszelkie wprowadzane do niego zmiany będą uzgadniane przez Strony Umowy na posiedzeniach Komitetu Sterującego.

Pracownicy

7.1 Sekretariatem będzie kierować Dyrektor Sekretariatu, który będzie wybierany spośród wykwalifikowanych kandydatów, posiadających obywatelstwo jednego z Państw będących Stronami niniejszej Umowy. Dyrektor Sekretariatu będzie wyznaczany przez Strony Umowy zgodnie z zasadami ustalonymi w ustępie 3 załącznika nr 1 Zakres Wymagań i Obowiązków.

7.2 Dodatkowi pracownicy niezbędni dla skutecznej realizacji zadań Sekretariatu będą wyznaczani zgodnie z Zakresem Wymagań i Obowiązków oraz dostępnymi zasobami finansowymi.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z interpretacji i realizacji niniejszej Umowy lub ich dotyczące będą rozstrzygane w drodze konsultacji i negocjacji między Stronami Umowy.

Wejście w życie

9.1 Każda ze Stron zawiadomi Depozytariusza, w drodze dyplomatycznej, o zakończeniu krajowych procedur prawnych niezbędnych dla wejścia w życie niniejszej Umowy. Depozytariusz poinformuje pozostałe Strony o otrzymaniu każdego powiadomienia.

9.2 Umowa niniejsza wejdzie w życie, a tym samym Sekretariat zacznie w pełni funkcjonować, trzydziestego dnia po dacie zawiadomienia Depozytariusza przez wszystkie Strony o przyjęciu Umowy.

9.3 Depozytariusz powiadomi Strony o dacie wejścia w życie niniejszej Umowy.

Zmiany Umowy

10.1 Wszelkie zmiany będą zatwierdzane wyłącznie za porozumieniem Stron niniejszej Umowy. Propozycje zmian Umowy będą przedstawiane na piśmie i przekazywane przez Depozytariusza, w drodze dyplomatycznej, wszystkim Stronom. Uzgodnione zmiany zostaną przedstawione wszystkim Stronom przez Depozytariusza.

10.2 Zmiany wejdą w życie trzydziestego dnia po dacie zawiadomienia Depozytariusza przez wszystkie Strony o przyjęciu tych zmian.

10.3 Depozytariusz powiadomi Strony o dacie wejścia w życie zmian.

10.4 Niezależnie od postanowień artykułu 10 ustępów od 10.1 do 10.3 niniejszej Umowy, załącznik nr 2 zawierający Plan Wkładu Finansowego może podlegać zmianie w drodze decyzji podjętej przez Strony Umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 6.4 niniejszej Umowy. Podobne procedury znajdują zastosowanie w przypadku załącznika nr 1 zawierającego Zakres Wymagań i Obowiązków, który może zostać zmieniony po konsultacjach z Komitetem Sterującym oraz zaakceptowaniu przez Strony Umowy.

Odstąpienie od Umowy

11.1 Każda ze Stron może odstąpić od Umowy po pisemnym zawiadomieniu przedłożonym Depozytariuszowi. Odstąpienie od Umowy nabiera mocy prawnej z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Depozytariusz otrzymał zawiadomienie.

11.2 Pozostałe Strony będą konsultować się ze sobą celem uzgodnienia dalszego funkcjonowania i struktury Sekretariatu.

11.3 Wystąpienie z NDPC będzie jednocześnie skutkować odstąpieniem od niniejszej Umowy.

Przystąpienie do Umowy

Każdy Partner NDPC może w dowolnym czasie po wejściu w życie niniejszej Umowy zwrócić się do Depozytariusza z wnioskiem o przystąpienie do niniejszej Umowy. Depozytariusz powiadomi Strony Umowy o otrzymaniu takiego wniosku. Jeżeli Strony rozpatrzą wniosek pozytywnie, to przystąpienie do Umowy wejdzie w życie względem tego Partnera NDPC w sześćdziesiątym dniu od otrzymania przez Depozytariusza powiadomienia o zakończeniu krajowych procedur prawnych przez przystępującego do Umowy Partnera NDPC.

Depozytariusz

Państwo Przyjmujące będzie Depozytariuszem niniejszej Umowy.

Wygaśnięcie Umowy

14.1 Umowa niniejsza pozostaje w mocy przez okres pięciu lat i ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejne pięcioletnie okresy, o ile nie zostanie ustalone inaczej przez Strony.

14.2 Umowa niniejsza może wygasnąć, jeżeli postanowią tak w drodze konsensusu Stron Umowy. Wszelkie koszty związane z wygaśnięciem niniejszej Umowy i rozwiązaniem Sekretariatu zostaną omówione przez Strony przed wygaśnięciem Umowy.

W dowód powyższego, niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Rydze dnia 28 maja 2018 r. w jednym egzemplarzu w języku angielskim, przechowywanym przez Depozytariusza. Depozytariusz wyda uwierzytelnione kopie wszystkim Stronom.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW DOTYCZĄCYCH SEKRETARIATU PARTNERSTWA DO SPRAW KULTURY WYMIARU PÓŁNOCNEGO

1. 

Wprowadzenie

Dążąc do zapewnienia większej spójności i skuteczności Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego (NDPC), podjęto decyzję o ustanowieniu Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego (Sekretariatu), na podstawie Umowy w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego (Umowy). Celem Sekretariatu jest udzielanie wsparcia administracyjnego, analitycznego i technicznego na rzecz skoordynowanych działań wielostronnych, realizowanych w ramach NDPC.

Niniejszy Zakres Wymagań i Obowiązków opisuje zakres uprawnień i działania Sekretariatu, a także kwestie organizacyjne i ustalenia finansowe.

Siedziba Sekretariatu znajdować się będzie w Rydze, w Republice Łotewskiej, zwanej dalej "Państwem Przyjmującym".

Językiem roboczym Sekretariatu będzie język angielski.

2. 

Zakres

Zgodnie z niniejszym Zakresem Wymagań i Obowiązków do zadań Sekretariatu należy:

2.1 udzielanie wsparcia administracyjnego, analitycznego i technicznego przy realizacji posiedzeń Komitetu Sterującego oraz Spotkań Wysokiego Szczebla przez opracowywanie i przekazywanie niezbędnych informacji i dokumentów do rozpatrzenia i omówienia;

2.2 przygotowywanie roboczych protokołów z posiedzeń Komitetu Sterującego i Spotkań Wysokiego Szczebla, które będą przekazywane wszystkim Stronom NDPC;

2.3 udzielanie NDPC wsparcia administracyjnego, które może obejmować organizację posiedzeń, przygotowywanie pisemnych materiałów i sprawozdań podsumowujących, prowadzenie aktualnych rejestrów i list korespondencyjnych, a także świadczenie innego rodzaju usług technicznych;

2.4 aktualizowanie strony internetowej NDPC i innych środków komunikacji NDPC, a także udzielanie NDPC wsparcia w pełnieniu funkcji punktu centralnego dla sieci, projektów oraz innych działań w zakresie kultury, turystyki kulturalnej i przemysłów kreatywnych na obszarze Wymiaru Północnego;

2.5 opracowywanie materiałów informacyjnych oraz informacji analitycznych i opisowych na użytek NDPC na pisemny wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz zgodnie z zatwierdzeniem przedłożonym do Sekretariatu przez Strony w ramach Komitetu Sterującego;

2.6 udzielanie wsparcia na wniosek Komitetu Sterującego w zakresie opracowania i wdrożenia działań NDPC w dziedzinie kultury, turystyki kulturalnej i przemysłów kreatywnych, między innymi przez udzielanie Komitetowi Sterującemu wsparcia administracyjnego, technicznego i analitycznego w realizacji tego typu działań;

2.7 wspieranie koordynacji i wymiany informacji wewnątrz NDPC oraz z organizacjami, których działalność jest istotna dla NDPC;

2.8 udzielanie wsparcia przy realizacji corocznego wydarzenia dotyczącego przemysłów kreatywnych, które odbywa się w Sankt Petersburgu;

2.9 reprezentowanie NDPC na forach międzynarodowych na wniosek oraz zgodnie z instrukcjami Komitetu Sterującego.

3. 

Dyrektor Sekretariatu

3.1 Sekretariatem będzie kierować Dyrektor Sekretariatu, wybierany spośród wykwalifikowanych kandydatów posiadających obywatelstwo jednego z Państw będących Stronami Umowy. Dyrektor zostanie wyznaczony nie później niż w ciągu trzech miesięcy po podpisaniu Umowy.

3.2 Dyrektor Sekretariatu będzie wybierany przez Strony Umowy w oparciu o kryteria merytoryczne, z odpowiednim uwzględnieniem równości płci i równowagi geograficznej oraz w myśl zasady rotacyjnej. Po uzyskaniu zgody Stron Umowy, przewodniczący Komitetu Sterującego będzie upoważniony do zawarcia umowy o pracę z Dyrektorem Sekretariatu w imieniu NDPC.

3.3 Po podpisaniu niniejszej Umowy Dyrektor Sekretariatu zostanie upoważniony przez Komitet Sterujący do zawarcia Umowy z Państwem Przyjmującym, zgodnie z artykułem 3 ustępem 3.3 niniejszej Umowy. Dyrektor Sekretariatu będzie upoważniony do podpisania wszelkich niezbędnych zmian do Umowy z Państwem Przyjmującym, po zatwierdzeniu ich przez Komitet Sterujący.

3.4 Do zadań Dyrektora Sekretariatu będzie należeć:

3.4.1 tworzenie propozycji planów roboczych i działań zgodnie z poleceniem Przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz po uzyskaniu zatwierdzenia przez Strony Umowy;

3.4.2 przekazywanie propozycji budżetu Sekretariatu na dany rok kalendarzowy do wiadomości Komitetu Sterującego oraz do zatwierdzenia przez Strony Umowy;

3.4.3 przygotowywanie i przedkładanie rozliczeń i innych sprawozdań Stronom Umowy i Komitetowi Sterującemu;

3.4.4 przedkładanie rocznych sprawozdań Stronom Umowy i Komitetowi Sterującemu;

3.4.5 zawieranie i nadzorowanie umów w imieniu Sekretariatu dotyczących nabywania towarów i usług na potrzeby Sekretariatu;

3.4.6 monitorowanie realizacji świadczeń przez wykonawców, którzy realizują zadania zlecone przez Sekretariat;

3.4.7 opracowanie Regulaminu Pracowniczego, Podręcznika Administracyjnego i Zasad Finansowych, które zostaną ujęte zbiorczo w Podręczniku dla Pracowników Sekretariatu i zatwierdzone przez Strony Umowy.

4. 

Pracownicy

4.1 Liczba pracowników Sekretariatu będzie współmierna do realizowanych prac. Początkowo, oprócz Dyrektora Sekretariatu, zatrudniony będzie tylko jeden Sekretarz/Księgowy.

4.2 Dodatkowi pracownicy niezbędni dla skutecznej realizacji zadań Sekretariatu będą wyznaczani zgodnie z dostępnymi zasobami finansowymi oraz po zatwierdzeniu przez Strony Umowy.

4.3 Stałymi pracownikami będą Dyrektor Sekretariatu oraz pozostali specjaliści realizujący funkcje Sekretariatu wynikające z niniejszego Zakresu Wymagań i Obowiązków w ramach głównego zatrudnienia.

4.4 Przy zatrudnianiu stałych pracowników Sekretariatu należy dążyć do zachowania równowagi między obywatelami poszczególnych Państw będących Stronami Umowy oraz stosować zasadę rotacji.

4.5 Umowy ze stałymi pracownikami Sekretariatu będą zawierane na okres do trzech lat z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Stali pracownicy mogą zgłaszać ponowną kandydaturę na zajmowane stanowiska tylko raz. Przedłużenie umowy wyłącza możliwość ponownego zgłoszenia.

4.6 Dodatkowi pracownicy mogą zostać oddelegowani z innych podmiotów po uprzednim zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący. Zatwierdzenie oddelegowanego pracownika odbywa się z zastrzeżeniem, że podmiot wysyłający (organ rządowy, administracja regionalna lub instytucja sponsorująca) pokryje wszelkie koszty, z wyjątkiem kosztów korzystania z urządzeń biurowych, ponoszone przez Sekretariat. Oddelegowany pracownik będzie traktowany jako legalnie zatrudniany przez podmiot wysyłający.

4.7 Istnieje możliwość odbycia przez młodych specjalistów lub inne osoby stażu związanego z działaniami Sekretariatu, trwającego określony okres, ale nie dłużej niż trzy miesiące. Miesięczne wynagrodzenia za staż zostaną uwzględnione w rocznym budżecie Sekretariatu.

5. 

Rola Komitetu Sterującego

5.1 Komitet Sterujący będzie nadzorować realizację działań przez Sekretariat i udzielać wskazówek w tej kwestii.

5.2 Do zadań Komitetu Sterującego będzie należeć:

5.2.1 udział w procesie wyznaczania i odwoływania Dyrektora Sekretariatu;

5.2.2 zatwierdzanie programów prac;

5.2.3 zapewnianie, że skład i kwalifikacje pracowników Sekretariatu są odpowiednie dla realizacji przypisanych mu zadań; udzielanie poleceń i nadzorowanie Sekretariatu w kwestii wykorzystywania wkładu finansowego nieprzeznaczonego na budżet Sekretariatu;

5.2.4 określanie tematyki i formatu corocznego wydarzenia organizowanego w Sankt Petersburgu w celu rozwoju i promowania przemysłów kreatywnych we wszystkich Państwach będących Stronami Umowy, Komitet Sterujący ustanowi Komitet Programowy, w którego skład wejdą członkowie Komitetu Sterującego, eksperci z Federacji Rosyjskiej jako państwa organizującego imprezę oraz przedstawiciele Instytutu Wymiaru Północnego. W tym celu państwa partnerskie w ramach Komitetu Programowego uzgodnią wysokość wkładu z budżetu NDPC;

5.2.5 podjęcie bliskiej współpracy z jednym z instytutów kulturalnych w Sankt Petersburgu, wyznaczonym przez Federację Rosyjską, który między innymi będzie realizować badania na temat przemysłów kreatywnych na rynku rosyjskim oraz organizować wydarzenia promocyjne istotne w kontekście prac NDPC. Na ten cel Federacja Rosyjska, przeznaczy wstępnie kwotę 4 000 euro z corocznego wkładu finansowego na rzecz Sekretariatu.

6. 

Plan Wkładu Finansowego

6.1 Coroczny budżet operacyjny na dany rok kalendarzowy będzie finansowany w formie ustalonych wpłat rocznych zgodnie z Planem Wkładu Finansowego, o którym mowa w artykule 6 Umowy.

6.2 Środki finansowe Sekretariatu mogą obejmować także dobrowolne wpłaty ze strony Partnerów NDPC oraz dotacje i wszelkiego rodzaju wpłaty otrzymane od organizacji międzynarodowych i krajowych, jak również inne zasoby przeznaczone na działalność i funkcje Sekretariatu.

6.3 Strony niniejszej Umowy będą zatwierdzać corocznie z odpowiednim wyprzedzeniem, to jest najpóźniej do dnia 31 marca, budżet Sekretariatu na kolejny rok kalendarzowy. Wkład finansowy przekazywany przez Strony Umowy powinien wpłynąć na rachunek bankowy Sekretariatu nie później niż do dnia 1 maja danego roku kalendarzowego.

6.4 Wkład finansowy, o którym mowa powyżej, będzie traktowany jako środki Sekretariatu oraz będzie pokrywać potrzeby i działania Sekretariatu. Wszelkie działania programowe i projektowe, zarządzane lub nadzorowane przez Sekretariat, powinny być finansowane z zasobów spoza budżetu Sekretariatu.

6.5 Strony Umowy mogą ustanowić specjalny fundusz na potrzeby finansowania projektów NDPC. Środki zgromadzone w ramach specjalnego funduszu i inne zasoby (to jest prywatne wpłaty lub dotacje) na rzecz projektów będą gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

6.6 Wkład w postaci dodatkowych środków wymaga zatwierdzenia przez Komitet Sterujący.

6.7 Odsetki naliczone od wkładu finansowego wnoszonego na podstawie Planu Wkładu Finansowego zostaną wpłacone na rachunek bankowy Sekretariatu. Odsetki naliczone od innych środków będących w posiadaniu NDPC oraz zgodnie z powyższym ustępem 6.4, dotyczące projektów i działań, będą rozliczane przez Sekretariat w ramach odrębnego rachunku bankowego.

6.8 Dyrektor Sekretariatu będzie odpowiadać za prowadzenie odrębnych rachunków bankowych na potrzeby Sekretariatu.

7. 

Działania programowe i projektowe

7.1 Odpowiedzialność i zaangażowanie Sekretariatu w realizację działań programowych i projektowych, finansowanych ze środków spoza regularnych, obowiązkowych wkładów finansowych, zgodnie z postanowieniem artykułem 6 Umowy, będzie podlegać nadzorowi i poleceniom Komitetu Sterującego, o których mowa w ustępach 5 i 6.4 niniejszego Zakresu Wymagań i Obowiązków.

7.2 Sekretariat będzie składać Stronom Umowy i Komitetowi Sterującemu sprawozdania z zarządzania finansowego w sprawie odrębnego rachunku otwartego na potrzeby realizacji programu i działań projektowych.

7.3 Odpowiedzialność Sekretariatu za dopełnienie wszelkich zobowiązań dotyczących realizacji, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji działań programowych i projektowych zostanie omówiona i ustalona w ramach odrębnych umów zawartych między Sekretariatem a organizatorami działań programowych i projektowych.

8. 

Rachunkowość

Dyrektor Sekretariatu zapewni, że zapisy rachunkowe będą prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i standardami rachunkowości, z odpowiednim uwzględnieniem wymogów obowiązujących w Państwie Przyjmującym.

9. 

Procedury audytowe

Komitet Sterujący wyznaczy zewnętrznego audytora na wniosek Państwa Przyjmującego lub innej Strony Umowy.

10. 

Zmiany Zakresu Wymagań i Obowiązków

Komitet Sterujący i Dyrektor Sekretariatu mogą proponować zmiany do niniejszego Zakresu Wymagań i Obowiązków. Zakres Wymagań i Obowiązków może zostać zmieniony po uzgodnieniu z Komitetem Sterującym oraz zatwierdzeniu przez Strony Umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN WKŁADU FINANSOWEGO

Sekretariat Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego, ustanowiony na podstawie Umowy w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego (Umowy), będzie posiadać budżet operacyjny na poszczególne lata kalendarzowe. Strony Umowy sfinansują budżet w oparciu o ustalone składki roczne, wnoszone zgodnie z Planem Wkładu Finansowego stanowiącym niniejszy załącznik nr 2 do Umowy.

Zgodnie z postanowieniami Umowy łączny wkład finansowy powinien wynosić co najmniej 110 000 euro rocznie, aby umożliwić ustanowienie Sekretariatu. Minimalny roczny wkład finansowy wnoszony przez daną Stronę powinien wynosić 10 000 euro.

Zgodnie z artykułem 6 ustęp 6.4 Umowy Plan Wkładu Finansowego będzie podlegać przeglądowi co trzy lata, a wszelkie wprowadzane do niego zmiany będą uzgadniane przez Strony Umowy na posiedzeniach Komitetu Sterującego.

Roczny wkład finansowy na lata 2018-2020 poszczególnych państw będących Stronami Umowy przedstawia się następująco:

RZĄD REPUBLIKI FINLANDII(20 000 euro)
RZĄD REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ(10 000 euro)
RZĄD KRÓLESTWA NORWEGII(20 000 euro)
RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ(20 000 euro)
RZĄD FEDERACJI ROSYJSKIEJ(20 000 euro)
RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI(20 000 euro)