Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  1.

Ustanowienie Sekretariatu

1.1 Strony niniejszym ustanawiają Sekretariat Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego, zwany dalej "Sekretariatem".

1.2 Sekretariat zostanie ustanowiony jako osoba prawna.

1.3 Siedziba Sekretariatu będzie się znajdować w Rydze, w Republice Łotewskiej, zwanej dalej "Państwem Przyjmującym".