Monitor Polski

M.P.1962.75.348

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 września 1962 r.
w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów.

Na podstawie art. 3 i 35 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rzemieślnikom wykonującym rodzaje rzemiosł, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia, przysługuje z tytułu wyszkolenia ucznia na czeladnika w tych rodzajach rzemiosł ulga polegająca na potrąceniu kwoty określonej w tym załączniku od kwoty podatków obrotowego i dochodowego, kwoty zryczałtowanego podatku obrotowego i dochodowego lub od kwoty opłaty za kartę podatkową, ustalonych za rok podatkowy, w którym szkolony uczeń zdał egzamin czeladniczy z wynikiem pomyślnym. Warunkiem uzyskania tej ulgi jest, aby rzemieślnik szkolił ucznia przez cały okres przewidziany na szkolenie.
2. Jeżeli kwota ulgi określona w wykazie przekracza kwotę podatków lub opłaty (ust. 1) ustaloną za rok podatkowy, w którym uczeń zdał egzamin czeladniczy, potrącenia pozostałej kwoty przysługującej ulgi dokonuje się w następnym roku podatkowym. Łączna suma potrąceń z tego tytułu nie może jednak przekroczyć należności podatkowych, ustalonych za okres 2 lat.
§  2. Z ulgi przewidzianej w zarządzeniu nie mogą korzystać rzemieślnicy, na których ciąży w roku wyszkolenia ucznia obowiązek podatkowy w zakresie podatku wyrównawczego.
§  3. W celu uzyskania ulgi rzemieślnicy objęci przepisami zarządzenia są obowiązani w terminie miesięcznym po złożeniu przez ucznia egzaminu czeladniczego złożyć odpowiedni wniosek do organu finansowego, właściwego dla wymiaru podatku dochodowego, zryczałtowanego podatku obrotowego i dochodowego lub opłaty za kartę podatkową. Do wniosku należy dołączyć dokument wystawiony przez izbę rzemieślniczą, stwierdzający, że rzemieślnik ubiegający się o ulgę szkolił ucznia przez cały okres przewidziany na szkolenie oraz że uczeń zdał egzamin czeladniczy z wynikiem pomyślnym (z podaniem daty egzaminu).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do należności podatkowych, przypadających począwszy od roku podatkowego 1963.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ RODZAJÓW RZEMIOSŁ, W KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE ULGA PODATKOWA Z TYTUŁU WYSZKOLENIA UCZNIA, I KWOTY TYCH ULG

Lp.Rodzaj rzemiosłaUlga podatkowa zł
1.Bednarstwo3.000
2.Betoniarstwo1.000
3.Bieliźniarstwo1.000
4.Blacharstwo2.000
5.Brązownictwo2.000
6.Budowa kominów fabrycznych3.000
7.Budownictwo3.000
8.Cerowanie artystyczne1.000
9.Ciesielstwo3.000
10.Cukiernictwo2.000
11.Czapnictwo1.000
12.Dekarstwo3.000
13.Elektromechanika3.000
14.Farbiarstwo2.000
15.Fotografowanie1.000
16.Fryzjerstwo męskie3.000
17.Garncarstwo2.000
18.Gorseciarstwo2.000
19.Grawerstwo2.000
20.Hafciarstwo2.000
21.Instalatorstwo centralnego ogrzewania3.000
22.Instalatorstwo chłodnicze3.000
23.Instalatorstwo elektryczne3.000
24.Instalatorstwo gazowe3.000
25.Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne3.000
26.Instrumentarstwo muzyczne3.000
27.Introligatorstwo2.000
28.Kamieniarstwo, z wyjątkiem nagrobkowego3.000
29.Kapelusznictwo1.000
30.Kilimiarstwo2.000
31.Kołodziejstwo3.000
32.Koszykarstwo2.000
33.Kotlarstwo2.000
34.Kowalstwo3.000
35.Krawiectwo damskie2.000
36.Krawiectwo męskie2.000
37.Kuchmistrzostwo2.000
38.Kuśnierstwo2.000
39.Lakiernictwo2.000
40.Malarstwo2.000
41.Mechanika maszyn3.000
42.Mechanika młyńska2.000
43.Mechanika ortopedyczna3.000
44.Mechanika precyzyjna3.000
45.Modelarstwo3.000
46.Odlewnictwo1.000
47.Optyka3.000
48.Parasolnictwo2.000
49.Piekarstwo3.000
50.Powroźnictwo2.000
51.Pozłotnictwo2.000
52.Radiomechanika3.000
53.Rękawicznictwo2.000
54.Rymarstwo3.000
55.Rzeźnictwo i wędliniarstwo1.000
56.Rzeźnictwo i wędliniarstwo z końskiego mięsa1.000
57.Stolarstwo3.000
58.Szewstwo1.000
59.Szewstwo ortopedyczne3.000
60.Szklarstwo1.000
61.Szkutnictwo3.000
62.Sztukatorstwo3.000
63.Ślusarstwo3.000
64.Ślusarstwo samochodowe i motocyklowe3.000
65.Tapicerstwo2.000
66.Wiertnictwo studzien3.000
67.Witrażownictwo3.000
68.Wulkanizatorstwo2.000
69.Wyrób szkieł laboratoryjnych3.000
70.Wyrób szyldów i reklam2.000
71.Wyrób broni i amunicji3.000
72.Zabawkarstwo2.000
73.Zduństwo3.000
74.Zegarmistrzostwo3.000
75.Złotnictwo3.000