§ 3. - Ułatwienie i usprawnienie realizacji robót związanych z montażem maszyn i urządzeń w czynnych obiektach.

Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  3.
1.
W braku opisu lub instrukcji montażowej i jeżeli w danym kwartale producent nie może zapewnić opracowania niezbędnej dokumentacji, dyrektorzy przedsiębiorstw mogą zlecić - w trybie obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji montażowej zarówno pracownikom własnym, jak i obcym, pod warunkiem posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji technicznych do wykonania tej dokumentacji.
2.
Wysokość wynagrodzenia za te prace powinna być zgodna z cennikami prac projektowych z pomniejszeniem o wysokość narzutów pobieranych przez biura projektów.
3.
Sfinansowanie prac w wypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje z bezosobowego funduszu płac przedsiębiorstwa.
4.
W uzasadnionych wypadkach dyrektor przedsiębiorstwa może po uzgodnieniu z właściwym oddziałem banku zlecić wykonanie niezbędnej dokumentacji robót montażowych w formie umowy o dzieło, nawet wówczas, kiedy to stanowiłoby przekroczenie kwot planowanych w bezosobowym funduszu płac, jeśli tego rodzaju wydatki nie mogły być przewidziane w planie w odpowiedniej wysokości. Ewentualne przekroczenie planowanego bezosobowego funduszu płac z tego tytułu uznaje się za uzasadnione. Bank w tym wypadku będzie dokonywał na ten cel wypłat środków ponad ustaloną w planie przedsiębiorstwa wysokość bezosobowego funduszu płac.
5.
Przepis ust. 4 może być również zastosowany - za zgodą banku - do nadzoru nad montażem, zleconym w trybie umowy o dzieło bądź pracownikom własnym, bądź pracownikom obcym.