Art. 5. - Ukraina-Polska. Umowa dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021. Kijów.2020.04.08.

Monitor Polski

M.P.2020.767

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2020 r.
Artykuł  5

Strona Ukraińska zobowiązuje się do:

1)
współpracy w przygotowaniu wniosku, o którym mowa w artykule 4 w ustępie 1 w punkcie 2;
2)
wykonania Programu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy;
3)
zakupu przynęt z doustną szczepionką przeciw wściekliźnie przeznaczoną dla lisów wolno żyjących, dopuszczoną do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Ukrainy, posiadającą miano wirusa szczepionkowego zgodnie z danymi rejestracji preparatu;
4)
zawierania umów na zakup i dystrybucję przynęt, o których mowa w punkcie 3, na podstawie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania zainteresowanych podmiotów, w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena;
5)
zbadania i udokumentowania miana wirusa szczepionkowego dla każdej serii szczepionki bezpośrednio przed jej rozrzuceniem; jeżeli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w dokumentach rejestracji preparatu, partia szczepionki nie może zostać wykorzystana do realizacji Programu;
6)
zapewnienia, że:
a)
środki transportu dostarczające szczepionkę są zaopatrzone w sprawny system rejestracji temperatury, w której szczepionka jest transportowana i składowana,
b)
temperatura podczas transportu i przechowywania szczepionki jest monitorowana i dokumentowana od załadunku szczepionki przez producenta do środków transportu, o których mowa w literze a, do zrzutu lub ręcznego wyłożenia tej szczepionki na obszarze objętym szczepieniami;
7)
codziennego pobierania, w trakcie akcji szczepień, od podmiotu dokonującego dystrybucji szczepionki, danych w wersji elektronicznej dotyczących zrzutu szczepionki, które obejmują:
a)
koordynaty geograficzne (szerokość i długość geograficzną) w stopniach dziesiętnych oraz datę i czas zrzutu każdej dawki szczepionki, wraz z numerem identyfikacyjnym dawki, pochodzące z systemu rejestrującego zrzut szczepionki,
b)
trasy lotów (tracki) w układzie współrzędnych systemu WGS84, oznaczonego w bazie EPSG kodem 4326, pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS;
8)
sprawdzania, za pomocą oprogramowania systemu informacji geograficznej (Geographic Information System, w skrócie GIS), czy:
a)
szczepionka została rozrzucona równomiernie zgodnie z planowaną liczbą dawek na kilometr kwadratowy,
b)
trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS pokrywają się z danymi uzyskanymi z systemu rejestrującego zrzut szczepionki;
9)
przedkładania Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca roku realizacji Programu, następującej dokumentacji:
a)
okresowego sprawozdania obejmującego realizację Programu w strefie buforowej w danym roku do dnia 30 czerwca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,
b)
poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w literze a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2, oraz że są dostępne wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,
c)
zebranych w okresie, o którym mowa w literze a, danych określonych w punkcie 7 w:
literze a - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV),
literze b - w postaci plików w formacie Shapefile;
10)
przedkładania Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 1 marca roku następującego po roku realizacji Programu, następującej dokumentacji:
a)
końcowego sprawozdania z realizacji Programu w strefie buforowej w roku poprzedzającym, wraz z danymi do wniosku o płatność, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy,
b)
mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na obszarze strefy buforowej w roku poprzedzającym,
c)
poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w literze a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2, oraz że są dostępne wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,
d)
wszystkich dokumentów wymaganych w celu uzasadnienia poniesionych kosztów zakupu i dystrybucji przynęt ze szczepionką, w tym kopii:
faktur zakupu przynęt ze szczepionką,
faktur dotyczących dystrybucji przynęt ze szczepionką,
e)
zebranych w roku poprzedzającym danych określonych w punkcie 7 w:
literze a - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV),
literze b - w postaci plików w formacie Shapefile;
11)
przekazywania wszystkich dokumentów dotyczących realizacji Programu w języku angielskim;
12)
przekazywania dokumentacji finansowej, w której poniesione koszty są wykazane w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;
13)
poddawania się audytom, kontrolom i inspekcjom realizacji Programu przeprowadzanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale przedstawicieli Strony Polskiej;
14)
przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących realizacji Programu.