Monitor Polski

M.P.2014.1082

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2014 r.

UMOWA
między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku,
podpisana w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, zwani dalej "Umawiającymi się Stronami",

Działając na rzecz ograniczenia występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej przed jego przenoszeniem z terytorium Ukrainy,

Uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.6.2013, str. 1), a w szczególności jej artykuł 27,

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1
1. Na terytorium Ukrainy określa się strefę buforową, na obszarze której będzie realizowany w 2014 roku, we współpracy Państw Umawiających się Stron, program zwalczania wścieklizny, zwany dalej "Programem".
2. Program ma na celu ograniczenie występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz ochronę terytorium Unii Europejskiej przed jego przeniesieniem.
3. Program będzie realizowany za pomocą dwóch kampanii szczepień przeprowadzonych w strefie buforowej, o której mowa w ustępie 1, wiosną i jesienią 2014 roku, zwanych dalej "akcjami szczepień", a także przez kontrolę efektywności tych szczepień oraz monitorowanie występowania choroby na obszarze strefy buforowej.
Artykuł  2

Strefa buforowa, o której mowa w artykule 1, stanowi obszar o powierzchni 31 500 km2, który został określony w załączniku nr 1 do Umowy.

Artykuł  3
1. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania akcji szczepień, kontroli efektywności przeprowadzonych szczepień, monitorowania występowania wścieklizny oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, w wyniku badania laboratoryjnego, wystąpienia wścieklizny na obszarze strefy buforowej, zostały zawarte w Programie, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
2. Główni Lekarze Weterynarii Państw Umawiających się Stron informują się wzajemnie o terminach przeprowadzania szczepień w ramach akcji szczepień przed ich wykonaniem.
Artykuł  4
1. Strona Polska zobowiązuje się do:
1) przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej, o którym mowa w artykule 27 w ustępie 8 decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizacji Programu, we współpracy ze Stroną Ukraińską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej;
2) przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu, o której mowa w artykule 5 w punktach 6 i 7, otrzymanej od Strony Ukraińskiej;
3) przekazania Stronie Ukraińskiej środków zgodnie z artykułem 6 ustęp 4.
2. Czynności, o których mowa w ustępie 1 punktach 1 i 2, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł  5

Strona Ukraińska zobowiązuje się do:

1) współpracy w przygotowaniu wniosku, o którym mowa w artykule 4 w ustępie 1 w punkcie 1;
2) wykonania Programu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy;
3) zakupu przynęt z doustną szczepionką przeciw wściekliźnie przeznaczoną dla lisów wolno żyjących, dopuszczoną do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Ukrainy, posiadającą miano wirusa szczepionkowego zgodnie z danymi rejestracji preparatu, w liczbie 1 575 000 sztuk;
4) zawarcia umów na zakup i dystrybucję przynęt, o których mowa w punkcie 3, na podstawie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania zainteresowanych podmiotów, w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena;
5) zbadania oraz udokumentowania miana wirusa szczepionkowego dla każdej serii szczepionki bezpośrednio przed jej rozrzuceniem. Jeśli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w dokumentach rejestracji preparatu, partia szczepionki nie może zostać wykorzystana do realizacji Programu;
6) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2014 roku, następującej dokumentacji:
a) okresowego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację Programu w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2014 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy,
b) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w lit. a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2, oraz że dostępne są wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów;
7) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 1 marca 2015 roku, następującej dokumentacji:
a) rocznego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację Programu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy,
b) mapy obszaru objętego akcjami szczepień oraz mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na tym obszarze w 2014 roku,
c) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w lit. a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 ustęp 2, oraz że dostępne są wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,
d) wszystkich dokumentów wymaganych w celu uzasadnienia poniesionych kosztów zakupu i dystrybucji przynęt ze szczepionką, w tym kopii faktur zakupu przynęt ze szczepionką oraz kopii faktur dotyczących dystrybucji przynęt ze szczepionką;
8) przekazywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu w języku angielskim;
9) przekazywania dokumentacji finansowej, w której poniesione koszty wykazane są w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;
10) poddawania się audytom realizacji Programu przeprowadzanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Komisję Europejską.
Artykuł  6
1. Koszty realizacji Programu ponosi Strona Ukraińska.
2. Przez koszty kwalifikowalne dla potrzeb niniejszej Umowy rozumie się koszty podlegające refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczone na zakup przynęt ze szczepionką i ich dystrybucję w ramach programu zwalczania wścieklizny, o których mowa w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2013/722/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych przedstawione przez państwa członkowskie na 2014 r. i na lata następne (Dz. Urz. UE L 328 z 7.12.2013, str. 101).
3. Koszty dostarczenia zwierząt do badań oraz koszty badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stronę Ukraińską w ramach Programu, a także pozostałe koszty związane z jego realizacją, inne niż koszty kwalifikowalne, nie podlegają refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
4. Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Ukraińskiej, w formie pojedynczej płatności, całości środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Programu, przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską.
5. Przekazanie środków, o których mowa w ustępie 4, Stronie Ukraińskiej nastąpi w walucie euro na rachunek bankowy Państwowej Służby Weterynaryjno-Fitosanitarnej Ukrainy.
6. Rzeczpospolita Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji Programu.
7. W przypadku audytu realizacji Programu, przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Komisję Europejską, skutkującego koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji Programu, Strona Ukraińska wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską środki podlegające zwrotowi, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej.
8. Wpłata, o której mowa w ustępie 7, nastąpi w walucie euro, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę Ukraińską od Strony Polskiej informacji o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków przekazanych na dofinansowanie realizacji Programu, w określonej wysokości, wraz z wnioskiem o zwrot środków w tej wysokości na rachunek bankowy, o którym mowa w ustępie 7.
9. Strona Ukraińska zobowiązuje się do współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
Artykuł  7
1. Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Strony Ukraińskiej, poniesionych na zakup i dystrybucję przynęty ze szczepionką, nie przekraczają 0,95 euro za dawkę, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 2013/722/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzającą roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych przedstawione przez państwa członkowskie na 2014 r. i na lata następne.
2. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w ustępie 1, wkład finansowy Unii Europejskiej w realizację Programu nie przekracza kwoty 1 500 000 euro.
Artykuł  8

Umawiające się Strony zobowiązują się do regularnego informowania o realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł  9

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Państwa Umawiających się Stron umów międzynarodowych.

Artykuł  10

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obustronną zgodą Umawiających się Stron. Zmiana Umowy wymaga dla jej ważności zachowania formy pisemnej.

Artykuł  11

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł  12

Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Sporządzono w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim. W razie rozbieżności przy interpretacji Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Strefa buforowa na Ukrainie obejmuje:

1) obwód wołyński, z wyłączeniem: rejonu kamieńskiego, rejonu kiwercowskiego, rejonu łuckiego, rejonu lubieszowskiego, rejonu maniewickiego oraz rejonu rożyszczeńskiego;

2) obwód lwowski, z wyłączeniem: rejonu brodzkiego, rejonu buskiego, rejonu żydaczowskiego, rejonu złoczowskiego, rejonu mikołajowskiego, rejonu przemyślańskiego oraz rejonu stryjskiego;

3) obwód zakarpacki, z wyłączeniem: rejonu miżhirskiego, rejonu tiacziwskiego oraz rejonu rachowskiego

Terytorium Ukrainy - strefa buforowa

RegionPowierzchnia objęta doustnym szczepieniem lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - km2
Strefa buforowa na Ukrainie31 500
Razem31 500

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)

1.

 Identyfikacja programu

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: Wścieklizna (Rabies) - szczepienia w strefie buforowej na terytorium Ukrainy wzdłuż granicy z Rzecząpospolitą Polską

Wniosek o współfinansowanie na rok: 2014

Wysłano do Komisji Europejskiej dnia: 30 kwietnia 2013 r. (korekta 28 sierpnia 2013 r.)

2.

 Dane historyczne dotyczące sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny

W celu zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej przed przenoszeniem wirusa wścieklizny z sąsiadujących z Unią Europejską państw trzecich, Rzeczpospolita Polska określa w programie zwalczania wścieklizny strefę buforową na Ukrainie obejmującą:

1) obwód wołyński, z wyłączeniem: rejonu kamieńskiego, rejonu kiwercowskiego, rejonu łuckiego, rejonu lubieszowskiego, rejonu maniewickiego oraz rejonu rożyszczeńskiego;

2) obwód lwowski, z wyłączeniem: rejonu brodzkiego, rejonu buskiego, rejonu żydaczowskiego, rejonu złoczowskiego, rejonu mikołajowskiego, rejonu przemyślańskiego oraz rejonu stryjskiego;

3) obwód zakarpacki, z wyłączeniem: rejonu miżhirskiego, rejonu tiacziwskiego oraz rejonu rachowskiego.

3.

 Opis przedłożonego programu

Strefa buforowa na Ukrainie:

* Liczba wykładanych dawek szczepionki wynosi 25 dawek na każdy 1 km2 obszaru objętego szczepieniem. Ze szczepień wyłączone są powierzchnie pokryte wodami.

* Szczepionka jest dystrybuowana dwa razy w ciągu roku kalendarzowego za pomocą samolotów lub helikopterów, a tam, gdzie jest to niemożliwe, wykładana ręcznie. Odległość pomiędzy liniami przelotu wynosi nie więcej niż 1 km. Szczepionka jest dystrybuowana równomiernie na terenie objętym szczepieniem. Samoloty i helikoptery są wyposażone w system GPS i system rejestrujący zrzut szczepionki, aby umożliwić stwierdzenie, czy powyższe środki transportu lotniczego poruszają się zgodnie z wcześniej ustalonymi liniami oraz udokumentowanie, że na danej linii została wyłożona przewidziana liczba dawek szczepionki,

* Badanie monitoringowe dotyczące realizacji programu zwalczania wścieklizny oparte jest na badaniu surowicy i kości/zębów pobranych od 4 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru, na którym lisy wolno żyjące zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciwko wściekliźnie,

* Ponadto, badaniu w kierunku wścieklizny podlega tkanka mózgowa zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite. Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt wrażliwych na wściekliznę na obszarze strefy buforowej.

4.

 Środki przewidziane w programie

4.1. Skrócony opis środków przewidzianych w programie

Rok: 2014

kontrola

badania

szczepienia

zwalczanie, kontrola lub monitorowanie

4.2. Organizacja, nadzór i rola wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w programie

Strefa buforowa na Ukrainie:

Za wykonanie programu zwalczania wścieklizny na obszarze strefy buforowej na poziomie krajowym Ukrainy odpowiada Państwowa Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna Ukrainy pod nadzorem Ministra Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy we współpracy z:

* Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy;

* Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy;

* Ministerstwem Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy;

* Państwową Agencją Zasobów Leśnych Ukrainy;

* związkami myśliwych i rybaków Ukrainy;

* lokalną władzą wykonawczą Ukrainy;

* specjalistami weterynaryjnymi prywatnie praktykującymi na terenie Ukrainy.

Za wykonanie programu na poziomie regionalnym Ukrainy odpowiadają Centralne Dyrektoriaty Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy we współpracy z regionalnymi strukturami wyżej wymienionych instytucji.

Państwowa Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna Ukrainy odpowiedzialna jest za przekazanie Głównemu Inspektoratowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej stosownych informacji i dokumentów zgodnie z umową zawartą między odpowiednimi instytucjami rządowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, w celu oceny realizacji programu przez Komisję Europejską.

Poszczepienną kontrolę laboratoryjną dotyczącą strefy buforowej na Ukrainie przeprowadza Państwowy Instytut Badań Naukowych nad Diagnostyką i Weterynaryjno-Sanitarnymi Ekspertyzami oraz Państwowy Instytut Kontroli Badań Naukowych ds. Biotechnologii i Szczepów Mikroorganizmów.

Badania monitoringowe dotyczące realizacji programu zwalczania wścieklizny przeprowadza się przy zastosowaniu:

1) szlifów kostnych lub zębów - badania na obecność markera (TC - tetracyklin);

2) testu ELISA - określenie miana przeciwciał wirusa wścieklizny w surowicy;

3) zbierania i analizowania danych epidemiologicznych na temat zdiagnozowanych przypadków wścieklizny na obszarze objętym szczepieniem.

Ponadto, badaniu w kierunku wścieklizny przy zastosowaniu immunofluorescencji odcisków mózgowych (FAT) podlega tkanka mózgowa zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite. Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt wrażliwych na wściekliznę na obszarze strefy buforowej.

4.3. Opis regionów administracyjnych, na których program ma być wdrożony

Strefa buforowa na Ukrainie obejmuje:

1) obwód wołyński, z wyłączeniem: rejonu kamieńskiego, rejonu kiwercowskiego, rejonu łuckiego, rejonu lubieszowskiego, rejonu maniewickiego oraz rejonu rożyszczeńskiego;

2) obwód lwowski, z wyłączeniem: rejonu brodzkiego, rejonu buskiego, rejonu żydaczowskiego, rejonu złoczowskiego, rejonu mikołajowskiego, rejonu przemyślańskiego oraz rejonu stryjskiego;

3) obwód zakarpacki, z wyłączeniem: rejonu miżhirskiego, rejonu tiacziwskiego oraz rejonu rachowskiego.

Terytorium Ukrainy - strefa buforowa

RegionPowierzchnia objęta doustnym szczepieniem lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - km2
Strefa buforowa na Ukrainie31 500
Razem31 500

wzór

4.4. Opis środków przewidzianych w programie

4.4.1. Powiadomienie o chorobie

W strefie buforowej na Ukrainie:

W celu wczesnego wykrywania wścieklizny zwierząt organy leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki łowieckiej oraz rezerwatów zobowiązane są do systematycznego kontrolowania obszarów zamieszkałych przez zwierzęta dzikie. W przypadku wykrycia martwych bądź zabitych zwierząt, które przyżyciowo wykazywały podejrzane zachowanie (brak reakcji lękowych, nieprowokowane ataki na ludzi lub zwierzęta), organy te mają obowiązek poinformować o tym pracowników państwowej służby medycyny weterynaryjnej oraz przesłać materiał do laboratorium weterynaryjnego przeprowadzającego badania w kierunku wścieklizny.

Ponadto, właściciele zwierząt, zarządcy gospodarstw rolnych, niezależnie od typu własności oraz specjaliści medycyny weterynaryjnej, zobligowani są bezzwłocznie przekazywać do specjalisty weterynaryjnego, który obsługuje gospodarstwo rolne i osadę, informację o każdym przypadku pogryzienia zwierząt domowych przez dzikie zwierzęta mięsożerne, bezdomne bądź zdziczałe psy lub koty oraz o podejrzeniu wścieklizny zwierząt.

4.4.2. Zwierzęta i populacja zwierząt objęte programem

Na obszarze strefy buforowej na Ukrainie programem objęta jest populacja lisów wolno żyjących.

4.4.3. Identyfikacja zwierząt i rejestracja gospodarstw

Nie dotyczy.

4.4.4. Kwalifikacja zwierząt i stad

Nie dotyczy.

4.4.5. Zasady przemieszczania zwierząt

Nie dotyczy.

4.4.6. Zastosowane badania i plany pobierania próbek

Badania i analizy używane do diagnostyki wścieklizny i nadzoru nad programem zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na Ukrainie:

1) badanie serologiczne: test ELISA;

2) badania wirusologiczne i immunochemiczne: immunofluorescencja odcisków mózgowych (FAT - fluorescent antibody test) zgodnie z podręcznikiem OIE (Rozdział 2.1.13 B.1.c.i) - test w kierunku wścieklizny;

3) inne badania: szlify kostne lub zębów -test na obecność markera (TC).

Badania monitoringowe lisów wolno żyjących wykonywane w celu określenia efektywności uodpornienia oraz podjęcia szczepionki w strefie buforowej na Ukrainie obejmują przeprowadzenie następujących badań:

a) test ELISA w celu określenia poziomu uodpornienia lisów wolno żyjących, a tym samym efektywności szczepień doustnych;

b) badanie na obecność markera (TC) w celu określenia poziomu podjęcia szczepionki przez lisy wolno żyjące.

Ponadto, badaniu w kierunku wścieklizny przy zastosowaniu immunofluorescencji odcisków mózgowych (FAT) podlega tkanka mózgowa zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite. Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt wrażliwych na wściekliznę na obszarze strefy buforowej.

Badania monitoringowe wykonywane w celu określenia efektywności doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - strefa buforowa na Ukrainie

RegionPowierzchnia objęta programem szczepień - km2Powierzchnia regionu, z której lisy powinny zostać odstrzelone i dostarczone do badań monitoringowych - km2Liczba lisów, które powinny zostać odstrzelone w ramach programu monitoringu, w 2014 roku - 4 lisy/100 km2
Strefa buforowa na Ukrainie31 50031 5001 260
RAZEM31 50031 5001 260

4.4.7. Zastosowane szczepionki i programy szczepień

Strefa buforowa na Ukrainie:

* Rodzaj szczepionki: Doustna szczepionka przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących, dopuszczona do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na Ukrainie.

* Przynęty ze szczepionką są przechowywane oraz używane zgodnie z instrukcjami producenta.

* Dystrybucja przynęt odbywa się w czasie, kiedy warunki pogodowe są odpowiednie zgodnie z instrukcjami producenta.

* Liczba wykładanych dawek szczepionki wynosi 25 dawek na każdy 1 km2 obszaru objętego szczepieniem. Ze szczepień wyłączone są powierzchnie pokryte wodami.

* Szczepionka jest dystrybuowana dwa razy w ciągu roku kalendarzowego za pomocą samolotów lub helikopterów, a tam, gdzie jest to niemożliwe, wykładana ręcznie. Odległość pomiędzy liniami przelotu wynosi nie więcej niż 1 km. Szczepionka jest dystrybuowana równomiernie na terenie objętym szczepieniem. Samoloty i helikoptery są wyposażone w system GPS i system rejestrujący zrzut szczepionki, aby umożliwić stwierdzenie, czy powyższe środki transportu lotniczego poruszają się zgodnie z wcześniej ustalonymi liniami oraz udokumentowania, że na danej linii została wyłożona przewidziana liczba dawek szczepionki.

* Bezpośrednio przed dystrybucją każda seria szczepionki podlega badaniu w kierunku określenia miana wirusa szczepionkowego, a wyniki badania są udokumentowane.

4.4.8. Informacje i ocena dotycząca środków bezpieczeństwa biologicznego (zarządzanie i infrastruktura) obowiązujących w zaangażowanych gospodarstwach

Nie dotyczy.

4.4.9 Środki w przypadku wyniku dodatniego

Strefa buforowa na Ukrainie:

* Instrukcja Ministra Rolnictwa i Żywności Ukrainy Nr 5 z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie środków dotyczących kontroli wścieklizny zwierząt.

* Uzyskanie wyniku dodatniego w badaniu laboratoryjnym jest niezwłocznie raportowane do instytucji lub specjalisty medycyny weterynaryjnej, który przesłał materiał, a także do kierownika medycyny weterynaryjnej w regionie (mieście).

* Kierownik medycyny weterynaryjnej w regionie, mieście, dzielnicy miasta niezwłocznie raportuje do regionalnej administracji państwowej medycyny weterynaryjnej o przypadkach wystąpienia wścieklizny oraz środkach podjętych w celu zwalczenia choroby, a także informuje rejonową (miejską) stację sanitarno-epidemiologiczną lub oddział sanitarno-epidemiologiczny lokalnego szpitala.

* Kierownik medycyny weterynaryjnej w regionie, mieście, dzielnicy miasta z udziałem przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznej, organów leśnictwa oraz innych działów organizuje dochodzenie epizootyczne oraz przygotowuje kompleksowy plan środków zmierzających do zwalczenia wścieklizny w miejscu jej wystąpienia oraz przedstawia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Państwową Nadzwyczajną Komisję Przeciwepizootyczną działającą przy lokalnej administracji. Obszar osady lub jej część wraz z przyległymi terenami, pastwiskami, lasem lub polami, oraz innymi miejscami gdzie stwierdza się wściekliznę, na wniosek kierownika medycyny weterynaryjnej regionu, miasta, dzielnicy miasta oraz decyzją lokalnych organów samorządowych, ogłoszony zostaje jako obszar występowania tej choroby oraz wprowadzone zostają ograniczenia związane z kwarantanną. Granice tego obszaru oraz strefa zagrożona są ściśle określone w decyzji, biorąc pod uwagę czynnik zakaźny i lokalne warunki. Jako ognisko choroby rozumiane jest nie tylko miejsce wykrytego źródła czynnika zakaźnego (zwierzęta chore), lecz także otaczające tereny pozwalające na migracje dzikich zwierząt. W ognisku choroby zwierzęta są szczepione przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta chore i podejrzane o chorobę są wyszukiwane, a następnie zabijane. Zwłoki zabitych i padłych zwierząt, wraz ze skórami, zostają spalone.

* Prowadzenie wystaw, rozmnażania psów, wywóz psów, kotów oraz dzikich zwierząt na lub z obszaru występowania choroby są zabronione. Na terenach łowieckich na tym obszarze oraz w strefie zagrożonej przeprowadzanie komercyjnego oraz licencjonowanego odstrzału dzikich zwierząt, ich chwytanie oraz wywóz są zabronione.

* W przypadku wykrycia wścieklizny zwierząt dzikich państwowe służby weterynaryjne razem z organami ochrony środowiska, łowiectwa oraz gospodarki leśnej bez względu na okresy łowieckie podejmują środki w celu zmniejszenia liczby lisów i jenotów.

* Dla wczesnego wykrywania oraz izolacji chorych oraz podejrzanych o wściekliznę zwierząt ustanowiony zostaje stały nadzór nad zwierzętami z gospodarstw i stad, gdzie występuje wścieklizna. Podejrzane o chorobę oraz pogryzione zwierzęta podlegają dokładnemu przeglądowi nie mniej niż 2-3 razy dziennie.

* Zwierzęta podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny szczepione są przeciwko wściekliźnie oraz pozostają pod nadzorem przez 60 dni. Zabronione jest leczenie lub szczepienie przeciwko wściekliźnie zwierząt chorych oraz podejrzanych o chorobę. Zwierzęta gospodarskie i futerkowe podejrzane o wściekliznę, bez żadnych objawów klinicznych mogą podlegać ubojowi niezależnie od terminów szczepień przeciw wściekliźnie, a ich produkty użyciu na ogólnych warunkach.

* Mleko od klinicznie zdrowych zwierząt z gospodarstw rolnych oraz stad, gdzie występuje wścieklizna bez względu na przeprowadzone szczepienia może być wykorzystane do spożycia przez ludzi lub jako pasza dla zwierząt po pasteryzacji w temperaturze 80-85 °C przez 30 minut lub gotowaniu przez 5 minut.

* Surowy materiał pochodzenia zwierzęcego uzyskany z klinicznie zdrowych zwierząt z grup, gdzie wystąpiła wścieklizna, wywożony jest z gospodarstwa w pojemniku ze szczelnego materiału tylko do określonych zakładów z oznaczeniem w świadectwie weterynaryjnym, że są przedmiotem dezynfekcji zgodnie z instrukcją dezynfekcyjną dotyczącą surowego materiału pochodzenia zwierzęcego.

* Miejsca, gdzie przebywały chore i podejrzane o chorobę zwierzęta, sprzęt, przedmioty i narzędzia, które były używane bezpośrednio przy wykonywaniu czynności związanych z utrzymywaniem zwierząt, oraz ubrania ochronne i obuwie osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem zwierząt oraz inne przedmioty zabrudzone śliną oraz wydzielinami chorych zwierząt są przedmiotem dezynfekcji zgodnie z obowiązującą na Ukrainie państwową Instrukcją w sprawie przeprowadzania weterynaryjnej dezynfekcji obiektów hodowli żywego inwentarza.

* Prowadzone są razem z władzami zajmującymi się zdrowiem szerokie działania wśród ludności (rozmowy, wykłady, wystąpienia w prasie, radiu i telewizji) mające na celu rozpowszechnianie informacji o zagrożeniu wścieklizną dla ludzi i zwierząt, oraz kontroli wścieklizny i środkach profilaktycznych.

* Ograniczenia dotyczące kwarantanny w odniesieniu do wścieklizny zostają zniesione decyzją Państwowej Nadzwyczajnej Komisji Przeciwepizootycznej działającej przy lokalnej administracji na wniosek kierownika medycyny weterynaryjnej regionu (miasta) 2 miesiące od dnia ostatniego przypadku wścieklizny, pod warunkiem implementacji wszystkich przewidzianych przez kompleksowy plan środków zmierzających do zwalczenia wścieklizny oraz przez aktualną Instrukcję w sprawie środków dotyczących kontroli wścieklizny zwierząt.

4.4.10. System odszkodowań dla właścicieli zwierząt poddanych ubojowi i zabitych

Nie dotyczy.

4.4.11. Kontrola wdrażania programu i sprawozdawczość

Strefa buforowa na Ukrainie:

Państwowa Służba Weterynaryjna i Fitosanitama Ukrainy odpowiedzialna jest za przekazanie Głównemu Inspektoratowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej stosownych informacji i dokumentów zgodnie z umową zawartą między odpowiednimi instytucjami rządowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, w celu oceny realizacji programu przez Komisję Europejską.

5.

 Korzyści programu

Celem programu w strefie buforowej na Ukrainie jest spadek liczby przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich oraz ochrona terytorium Unii Europejskiej przed przenoszeniem wirusa wścieklizny z terytorium Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej.

6.

 Dane epidemiologiczne dotyczące rozwoju choroby w ciągu ostatnich pięciu lat

6.1. Rozwój choroby:

6.1.1. Dane dotyczące stad

Nie dotyczy.

6.1.2. Dane dotyczące zwierząt

Nie dotyczy.

6.2. Dane rozwarstwione dotyczące badań w ramach nadzoru i badań laboratoryjnych

6.2.1. Dane rozwarstwione dotyczące badań w ramach nadzoru i badań laboratoryjnych

Rok: 2012

RegionGatunek/kategoria zwierzątRodzaj badaniaOpis badaniaLiczba przebadanych próbekLiczba próbek z wynikiem dodatnim
Strefa buforowa na UkrainieLisy wolno żyjąceBadanie mikrobiologiczne lub wirusologiczneFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny86830
Strefa buforowa na UkrainieLisy wolno żyjąceBadanie mikrobiologiczne lub wirusologiczneFAT - badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu1 15419
Strefa buforowa na UkrainieLisy wolno żyjąceBadanie serologiczneELISA728119
Strefa buforowa na UkrainieLisy wolno żyjąceInne badanieTC1 123337
Razem3 873

Lata: 2008-2011 -> Brak danych.

6.3. Dane dotyczące zakażenia

Nie dotyczy.

6.4. Dane dotyczące statusu stad pod koniec każdego roku

Nie dotyczy.

6.5. Dane dotyczące programów szczepień lub leczenia

Nie dotyczy.

6.6. Dane dotyczące dzikiej zwierzyny

6.6.1. Oszacowanie liczebności populacji dzikiej zwierzyny

Brak danych.

6.6.2. Nadzór nad chorobami i inne badania w odniesieniu do dzikiej zwierzyny

Rok: 2012

RegionGatunki zwierzątRodzaj badaniaOpis badaniaLiczba przebadanych próbekLiczba próbek z wynikiem dodatnim
Strefa buforowa na UkrainieLisy wolno żyjąceBadanie mikrobiologiczne lub wirusologiczneFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny86830
Strefa buforowa na UkrainieLisy wolno żyjąceBadanie mikrobiologiczne lub wirusologiczneFAT - badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringu1 15419
Strefa buforowa na UkrainieLisy wolno żyjąceBadanie serologiczneELISA728119
Strefa buforowa na UkrainieLisy wolno żyjąceInne badanieTC1 123337
Razem3 873

Lata: 2008-2011 -> Brak danych.

6.6.3. Dane dotyczące szczepień lub leczenia dzikiej zwierzyny

Rok: 2012 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

RegionPowierzchnia (km2)Program szczepienia lub leczenia
liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która zostanie wyłożona lub podanaliczba akcjicałkowita liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która została wyłożona lub podana
Strefa buforowa na Ukrainie26 400660 0001660 000
RAZEM26 400660 000660 000

Rok: 2011 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

RegionPowierzchnia (km2)Program szczepienia lub leczenia
liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która zostanie wyłożona lub podanaliczba akcjicałkowita liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która została wyłożona lub podana
Strefa buforowa na Ukrainie26 400000
RAZEM26 40000

Rok: 2010 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

RegionPowierzchnia (km2)Program szczepienia lub leczenia
liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która zostanie wyłożona lub podanaliczba akcjicałkowita liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która została wyłożona lub podana
Strefa buforowa na Ukrainie26 400000
RAZEM26 40000

Rok: 2009 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

RegionPowierzchnia (km2)Program szczepienia lub leczenia
liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która zostanie wyłożona lub podanaliczba akcjicałkowita liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która została wyłożona lub podana
Strefa buforowa na Ukrainie26 400000
RAZEM26 40000

Rok: 2008 Choroba: Wścieklizna Gatunek zwierząt: Lisy wolno żyjące

RegionPowierzchnia (km2)Program szczepienia lub leczenia
liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która zostanie wyłożona lub podanaliczba akcjicałkowita liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego, która została wyłożona lub podana
Strefa buforowa na Ukrainie26 400000
RAZEM26 40000

7.

 Założenia programu

7.1. Założenia związane z badaniami

7.1.1. Założenia w zakresie badań diagnostycznych

RegionRodzaj badaniaPopulacja docelowaRodzaj próbkiCelLiczba planowanych badań
Strefa buforowa na Ukrainietest ELISAlisy wolno żyjącesurowicamonitoring akcji1 260
Strefa buforowa na UkrainieTClisy wolno żyjącekość/ząbmonitoring akcji1 260
RAZEM2 520

7.1.2. Założenia w zakresie badania stad i zwierząt

7.1.2.1. Założenia w zakresie badania stad

Nie dotyczy.

7.1.2.2. Założenia w zakresie badań zwierząt

Nie dotyczy.

7.2. Założenia w zakresie kwalifikacji stad i zwierząt

Nie dotyczy.

7.3. Założenia w zakresie szczepień lub leczenia

7.3.1. Założenia w zakresie szczepień lub leczenia

Nie dotyczy.

7.3.2. Założenia w zakresie szczepień lub leczenia dzikiej zwierzyny

RegionPowierzchnia (km2)Cele programu szczepienia lub leczenia
liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego planowana do wyłożenia lub podania w ramach akcjiplanowana liczba akcjicałkowita liczba dawek szczepionki lub produktu leczniczego planowana do wyłożenia lub podania
Strefa buforowa na Ukrainie31 500787 50021 575 000
Razem787 5001 575 000

8.

 Szacunkowa analiza kosztów programu

Koszty realizacji programu dla strefy buforowej na Ukrainie będą finansowane bezpośrednio przez stronę ukraińską, przy czym strona ukraińska będzie zobowiązana przekazywać stronie polskiej odpowiednie dokumenty zgodnie z zawartą umową, w tym sprawozdania finansowe. Na ich podstawie Rzeczpospolita Polska wystąpi do Unii Europejskiej o zwrot kosztów kwalifikowanych, a następnie uzyskane w ten sposób środki finansowe przekaże Ukrainie w roku następującym po roku, w którym program został zrealizowany. Koszty kwalifikowalne mają być współfinansowane przez Unię Europejską, przy czym ich rodzaj, stopień współfinansowania, maksymalna kwota całkowita oraz maksymalne kwoty jednostkowe zwrotu zostaną określone w odrębnej decyzji Komisji Europejskiej.
Przeznaczenie kosztówWyszczególnienieJednostkaIlość jednostekKoszt

jednostkowy w hrywnach (UAH)

Kwota całkowita w hrywnach (UAH)Koszt jednostkowy w euroa)Kwota całkowita w euroa)Wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii (tak/nie)
1. Badania laboratoryjne - w 2014 r.
2. Szczepienie - w 2014 r.
Zakup szczepionkiZakup szczepionki na terytorium UkrainyDawka szczepionki1 575 0008,6713 655 250,000,851 338 750,00tak
Koszty dystrybucjiDystrybucja szczepionki na terytorium UkrainyDawka szczepionki1 575 0001,592 504 250,000,16252 000,00tak
RAZEM16 159 500,001 590 750,00

a) Wyliczenie kosztów według kursu Narodowego Banku Ukrainy 1 EUR = 10,235 UAH z dnia 2 kwietnia 2013 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OKRESOWE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE ZA OKRES OD DNIA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

Tabela nr 1
Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba lisów wolno żyjących odstrzelonych i dostarczonych do badań monitoringowych

Tabela nr 2

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba lisów wolno żyjących odstrzelonych, dostarczonych do badań monitoringowych i przebadanych w kierunku obecności markera szczepionkowego (TC - tetracykliny)Liczba uzyskanych wyników dodatnich w badaniach monitoringowych lisów wolno żyjących w kierunku obecności markera szczepionkowego (TC - tetracykliny)

Tabela nr 3

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba lisów wolno żyjących odstrzelonych, dostarczonych do badań monitoringowych i przebadanych w kierunku miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (ELISA)Liczba uzyskanych wyników dodatnich w badaniach monitoringowych lisów wolno żyjących w kierunku miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (ELISA)

Tabela nr 4

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite, a następnie zostały przebadane w kierunku wścieklizny (FAT)Liczba uzyskanych wyników dodatnich w badaniach w kierunku wścieklizny (FAT) wykonanych u zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabiteGatunek zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite, a następnie zostały przebadane w kierunku wścieklizny (FAT)

Tabela nr 5

Akcja szczepieńNumer serii doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących użytej w strefie buforowejMiano wirusa szczepionkowego oznaczone bezpośrednio przed dystrybucją szczepionki
Akcja wiosenna

Tabela nr 6

RegionAkcja szczepieńNazwa użytej doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjącychNumer/numery serii użytej doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjącychOgólna liczba rozdystrybuowanych przynęt ze szczepionkąLiczba rozdystrybuowanych przynęt ze szczepionką na 1 km2Termin dystrybucji przynęt ze szczepionkąObszar dystrybucji przynęt ze szczepionką w km2Metoda dystrybucji przynęt ze szczepionkąZastosowane odległości przelotowe podczas dystrybucji przynęt ze szczepionką
Strefa buforowa na UkrainieAkcja wiosenna

Data: ...................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: ............................................

ZAŁĄCZNIK I DO DECYZJI KOMISJI 2008/940/WE

WYMAGANIA W ZAKRESIE OKRESOWEJ OCENY TECHNICZNEJ I FINANSOWEJ PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2014 R.

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie)

Data: .............

Choroba/Choroba odzwierzęca a : wścieklizna

Gatunek zwierząt: lisy wolno żyjące

Minimalne elementy oceny:

1. Ocena techniczna i finansowa:

1.1. Potwierdzenie, że wszelkie akty prawne dotyczące realizacji programu pozostawały w mocy w chwili rozpoczęcia programu (jeżeli nie, ocena sytuacji).

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

1.2. Ocena stosowania wymagań budżetowych niezbędnych do realizacji programu.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

1.3. Szacunek środków pieniężnych już wydanych w kontekście programu na środki współfinansowane.

Poz.WyszczególnienieRazem w hrywnach (UAH)
1.Zakup przynęt ze szczepionką dla strefy buforowej na Ukrainie......................
2.Koszty dystrybucji przynęt ze szczepionką w strefie buforowej na Ukrainie......................
Ogółem......................

1.4. Prognoza środków pieniężnych, które mają być wydane w ciągu całego roku sprawozdawczego na środki współfinansowane.

Szacunkowe koszty akcji szczepień - wiosennej i jesiennej w 2014 r.

Poz.WyszczególnienieRazem w hrywnach (UAH)
1.Zakup przynęt ze szczepionką dla strefy buforowej na Ukrainie......................
2.Koszty dystrybucji przynęt ze szczepionką w strefie buforowej na Ukrainie......................
Ogółem......................

Data: ...................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: .............................................

ZAŁĄCZNIK VII DO DECYZJI KOMISJI 2008/940/WE

OKRESOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

(oddzielna tabela dla każdej choroby/choroby odzwierzęcej / gatunku)

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie) Data: ............ Rok: 2014 Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie okresowe

Choroba/Choroba odzwierzęca: wścieklizna Gatunek: lisy wolno żyjące

Region(a)Środki kwalifikujące się do współfinansowania(b)
Zakup przynęt ze szczepionkąDystrybucja przynęt ze szczepionką
123
Strefa buforowa na Ukrainie
Łącznie

(a) Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(b) Dane w walucie krajowej, bez podatku VAT.

Niniejszym zaświadczamy, że:

- powyższe wydatki zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i mogą być zakwalifikowane zgodnie z przepisami decyzji/ rozporządzenia (WE) nr..........(podać konkretną decyzję w sprawie finansowania),

- wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków są dostępne dla celów kontroli, przede wszystkim w celu uzasadnienia poziomu odszkodowania za zwierzęta,

- nie wnioskowano o żaden inny wkład wspólnotowy dla tego programu, a wszystkie dochody pochodzące z działań wynikających z programu zostały zgłoszone Komisji,

- program został zrealizowany zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z zasadami dotyczącymi konkurencji, przyznawania zamówień publicznych i pomocy państwa,

- zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności dla celów weryfikacji dokładności zgłoszonych środków pieniężnych, zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i korekty.

Data: ...................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: ............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ROCZNE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE ZA 2014 ROK

Tabela nr 1
Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba lisów wolno żyjących odstrzelonych i dostarczonych do badań monitoringowych

Tabela nr 2

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba lisów wolno żyjących odstrzelonych, dostarczonych do badań monitoringowych i przebadanych w kierunku obecności markera szczepionkowego (TC - tetracykliny)Liczba uzyskanych wyników dodatnich w badaniach monitoringowych lisów wolno żyjących w kierunku obecności markera szczepionkowego (TC - tetracykliny)

Tabela nr 3

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba lisów wolno żyjących odstrzelonych, dostarczonych do badań monitoringowych i przebadanych w kierunku miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (ELISA)Liczba uzyskanych wyników dodatnich w badaniach monitoringowych lisów wolno żyjących w kierunku miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (ELISA)

Tabela nr 4

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite, a następnie zostały przebadane w kierunku wścieklizny (FAT)Liczba uzyskanych wyników dodatnich w badaniach w kierunku wścieklizny (FAT) wykonanych u zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabiteGatunek zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite, a następnie zostały przebadane w kierunku wścieklizny (FAT)

Tabela nr 5

Akcja szczepieńNumer serii doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących użytej w strefie buforowejMiano wirusa szczepionkowego oznaczone bezpośrednio przed dystrybucją szczepionki
Akcja wiosenna
Akcja jesienna

Tabela nr 6

RegionAkcja szczepieńNazwa użytej doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjącychNumer/numery serii użytej doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjącychOgólna liczba rozdystrybuowanych przynęt ze szczepionkąLiczba rozdystrybuowanych przynęt ze szczepionką na 1 km2Termin dystrybucji przynęt ze szczepionkąObszar dystrybucji przynęt ze szczepionką w km2Metoda dystrybucji przynęt ze szczepionkąZastosowane odległości przelotowe podczas dystrybucji przynęt ze szczepionką
Strefa buforowa na UkrainieAkcja wiosenna
Strefa buforowa na UkrainieAkcja jesienna

Data: ...................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: ............................................

ZAŁĄCZNIK VII DO DECYZJI KOMISJI 2008/940/WE

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

(oddzielna tabela dla każdej choroby/choroby odzwierzęcej/gatunku)

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie) Data: ............ Rok: 2014 Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie końcowe

(roczne)

Choroba/Choroba odzwierzęca: wścieklizna Gatunek: lisy wolno żyjące

Region(a)Środki kwalifikujące się do współfinansowania(b)
Zakup przynęt ze szczepionkąDystrybucja przynęt ze szczepionką
123
Strefa buforowa na Ukrainie
Łącznie

(a) Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(b) Dane w walucie krajowej, bez podatku VAT.

Niniejszym zaświadczamy, że:

powyższe wydatki zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i mogą być zakwalifikowane zgodnie z przepisami decyzji/

rozporządzenia (WE) nr.......... (podać konkretną decyzję w sprawie finansowania), wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków są dostępne dla celów kontroli, przede wszystkim w celu uzasadnienia poziomu odszkodowania za zwierzęta,

nie wnioskowano o żaden inny wkład wspólnotowy dla tego programu, a wszystkie dochody pochodzące z działań wynikających z programu zostały zgłoszone Komisji,

program został zrealizowany zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z zasadami dotyczącymi konkurencji, przyznawania zamówień publicznych i pomocy państwa,

zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności dla celów weryfikacji dokładności zgłoszonych środków pieniężnych, zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i korekty

Data: ...................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: ............................................

ZAŁĄCZNIK VII.E DO DECYZJI KOMISJI 2008/940/WE

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE

Państwo członkowskie 1 stycznia - 31 grudnia 2014 r.

: POLSKA (strefa buforowa na Ukrainie) Okres sprawozdawczy:

Rok: 2014 Gatunek: lisy wolno żyjące

WŚCIEKLIZNA
Region (1)Środki kwalifikujące się do współfinansowania (2)
Szczepienia
Liczba przynęt ze szczepionkąKoszt zakupu przynęt ze szczepionkąKoszt dystrybucji przynęt ze szczepionką
.........................................................

(podać rodzaj szczepionki)

........................................................

(podać rodzaj szczepionki)

.......................

(podać rodzaj dystrybucji)

........................

(podać rodzaj dystrybucji)

........................

(podać rodzaj dystrybucji)

Strefa buforowa na Ukrainie
Łącznie

(1) Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(2) Dane w walucie krajowej, bez podatku VAT.

Data: ...............................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: ............................

a Choroba lub choroba odzwierzęca i gatunek zwierząt w razie potrzeby.