Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Państwa do nieruchomości przejętych w rachunku "polskim" przez instytucje... - M.P.1952.A-82.1318 - OpenLEX

Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Państwa do nieruchomości przejętych w rachunku "polskim" przez instytucje bankowe.

Monitor Polski

M.P.1952.A-82.1318

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 września 1952 r.
w sprawie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Państwa do nieruchomości przejętych w rachunku "polskim" przez instytucje bankowe.

Na podstawie art. 39 oraz art. 25 ust. 2 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279) zarządza się, co następuje:
Przejście na własność Państwa nieruchomości, przekazanych na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej bankom państwowym wymienionym w art. 4 i 5 tego dekretu, będzie ujawnione w księgach wieczystych na podstawie wniosku i zaświadczenia Naczelnego Likwidatora, mianowanego w myśl art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. z 1948 r. Nr 52, poz. 410 i z 1951 r. Nr 31, poz. 240).
Zaświadczenie Naczelnego Likwidatora powinno zawierać dokładne oznaczenie nieruchomości i stwierdzenie, że prawo do tej nieruchomości przeszło na rzecz Państwa na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.
Banki państwowe (§ 1) obowiązane są dostarczyć Naczelnemu Likwidatorowi w terminie do dnia 30 listopada 1952 r. szczegółowe spisy nieruchomości, wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia, wraz z innymi dokumentami niezbędnymi dla przepisania tytułu własności na rzecz Państwa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.