Uchylenie zarządzenia w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

Monitor Polski

M.P.1994.47.383

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 sierpnia 1994 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług (Monitor Polski Nr 48, poz. 460).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1994 r.