Uchylenie zarządzenia w sprawie koordynowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza.

Monitor Polski

M.P.2020.1005

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie koordynowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza

Na podstawie art. 5 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
Traci moc zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie koordynowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza (M.P. poz. 473 i 1174).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.