Uchylenie zarządzenia nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1957 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.

Monitor Polski

M.P.1957.66.401

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 189
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1957 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1957 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.

W związku z określeniem przez Ministra Komunikacji zasad postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi, w szczególności ujednolicenia systemu sprzedaży tych pojazdów (zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 maja 1957 r. - Monitor Polski Nr 56, poz. 353), traci moc zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1957 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi (Monitor Polski Nr 29, poz. 197).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 lipca 1957 r.