Uchylenie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.

Monitor Polski

M.P.1991.33.240

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1991 r.

UCHWAŁA Nr 138
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 października 1991 r.
uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 195 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej (Monitor Polski Nr 23, poz. 198).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.