Monitor Polski

M.P.1970.15.131 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1970 r.
§  13. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).