Monitor Polski

M.P.1959.70.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1959 r.
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom: Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Szkolnictwa Wyższego, Komunikacji i innym zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw.