Monitor Polski

M.P.1959.70.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1959 r.

UCHWAŁA NR 336
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1959 r.
w sprawie trybu przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastach.

W związku z narastaniem nieprawidłowości w rozmieszczeniu kadr wykwalifikowanych polegającym na zbytniej koncentracji tych kadr w niektórych dużych miastach przy jednoczesnym braku kadr wykwalifikowanych w innych ośrodkach, Rada Ministrów w celu bardziej prawidłowego rozmieszczenia kadr w kraju uchwala, co następuje:
§  1.
1. Przyjmowanie absolwentów średnich szkół zawodowych i szkół wyższych na wstępny staż pracy oraz do pracy w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych oraz w spółdzielczych zakładach pracy położonych na terenie miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Gdyni i Sopotu - może odbywać się wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez właściwe do spraw zatrudnienia organy prezydiów rad narodowych tych miast w ramach niezbędnych potrzeb zakładów pracy.
2. Upoważnia się Ministra Pracy i Opieki Społecznej do wprowadzenia w porozumieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na terenie innych miast niż wymienione w ust. 1 przewidzianego niniejszą uchwałą trybu przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
§  2.
1. Przepisy uchwały dotyczą:
1) absolwentów średnich szkół zawodowych i szkół wyższych uzyskujących świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom w latach 1959 i 1960,
2) osób, które ukończyły lub ukończą studia w szkole wyższej w latach 1959 i 1960 bez uzyskania dyplomu, do czasu odbycia przez te osoby - po ukończeniu nauki - wstępnego stażu pracy lub przepracowania dwóch lat w uspołecznionym zakładzie pracy.
2. Przepisy uchwały nie dotyczą absolwentów szkół wieczorowych, zaocznych i korespondencyjnych, którzy w czasie odbywania nauki byli zatrudnieni w uspołecznionych zakładach pracy położonych w miastach określonych w § 1.
3. Minister Pracy i Opieki Społecznej może wyłączyć spod działania uchwały osoby posiadające określone zawody, jak również osoby, które ukończyły określone kierunki studiów.
§  3.
1. Minister Pracy i Opieki Społecznej ustali zasady i tryb:
1) wydawania skierowań do odbycia wstępnego stażu pracy lub do pracy osobom określonym w § 2 ust. 1 na terenach objętych zakresem działania uchwały,
2) przedstawienia osobom określonym w § 2 ust. 1, które ubiegały się o pracę na terenach objętych działaniem uchwały i pracy tej nie otrzymały - propozycji pracy na innych terenach.
2. Osobom zamieszkałym w miastach określonych w § 1, które udają się do miejsca pracy w trybie przewidzianym w ust. 1 pkt 2, przysługuje 80% ulga taryfowa przy przejeździe najtańszym środkiem lokomocji do miejscowości wskazanej w propozycji i z powrotem. Zasady i tryb wydawania zaświadczeń uprawniających do ulgi taryfowej określi Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Komunikacji. Tryb wydawania biletów na podstawie zaświadczeń określi Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.
§  4.
1. Zakłady pracy, które zawarły umowę o pracę z osobami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 zgodnie z propozycją pracy, obowiązane są:
1) pokryć koszty przeniesienia tych osób z miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której mają one zamieszkać, na zasadach ogólnie obowiązujących w tym zakresie,
2) udzielić im pomocy w uzyskaniu mieszkania lub zakwaterowania.
2. Zakłady pracy mogą udzielić osobom, określonym w ust. 1 jednorazowego zasiłku nie podlegającego opodatkowaniu w wysokości:
1) 800 zł, jeżeli zatrudniony pracownik jest absolwentem szkoły wyższej,
2) 500 zł, jeżeli zatrudniony pracownik jest absolwentem szkoły zawodowej.
§  5.
1. Zakłady pracy, położone na innych terenach poza wymienionymi w § 1 ust. 1, obowiązane są do dokonania analizy aktualnego zapotrzebowania na absolwentów szkół znajdujących się na terenie miast wymienionych w § 1 ust. 1.
2. Analiza powinna uwzględniać aktualne zapotrzebowanie zgłoszone już przez zakład pracy do szkół oraz brać pod uwagę zwiększoną możliwość realizacji tych zapotrzebowań przez zainteresowane szkoły w związku z przepisami uchwały.
3. Zakłady pracy po dokonaniu analizy zgłoszą wynikające z niej dodatkowe zapotrzebowanie właściwym szkołom w terminie do dnia 30 września 1959 r.
4. Odpisy zapotrzebowań, o których mowa w ust. 3, zakłady pracy przyślą:
1) do jednostki nadrzędnej,
2) do organu zatrudnienia właściwego terenowo ze względu na siedzibę szkoły.
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom: Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Szkolnictwa Wyższego, Komunikacji i innym zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.