Monitor Polski

M.P.1959.70.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1959 r.
§  5.
1. Zakłady pracy, położone na innych terenach poza wymienionymi w § 1 ust. 1, obowiązane są do dokonania analizy aktualnego zapotrzebowania na absolwentów szkół znajdujących się na terenie miast wymienionych w § 1 ust. 1.
2. Analiza powinna uwzględniać aktualne zapotrzebowanie zgłoszone już przez zakład pracy do szkół oraz brać pod uwagę zwiększoną możliwość realizacji tych zapotrzebowań przez zainteresowane szkoły w związku z przepisami uchwały.
3. Zakłady pracy po dokonaniu analizy zgłoszą wynikające z niej dodatkowe zapotrzebowanie właściwym szkołom w terminie do dnia 30 września 1959 r.
4. Odpisy zapotrzebowań, o których mowa w ust. 3, zakłady pracy przyślą:
1) do jednostki nadrzędnej,
2) do organu zatrudnienia właściwego terenowo ze względu na siedzibę szkoły.