Monitor Polski

M.P.1959.70.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1959 r.
§  2.
1. Przepisy uchwały dotyczą:
1) absolwentów średnich szkół zawodowych i szkół wyższych uzyskujących świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom w latach 1959 i 1960,
2) osób, które ukończyły lub ukończą studia w szkole wyższej w latach 1959 i 1960 bez uzyskania dyplomu, do czasu odbycia przez te osoby - po ukończeniu nauki - wstępnego stażu pracy lub przepracowania dwóch lat w uspołecznionym zakładzie pracy.
2. Przepisy uchwały nie dotyczą absolwentów szkół wieczorowych, zaocznych i korespondencyjnych, którzy w czasie odbywania nauki byli zatrudnieni w uspołecznionych zakładach pracy położonych w miastach określonych w § 1.
3. Minister Pracy i Opieki Społecznej może wyłączyć spod działania uchwały osoby posiadające określone zawody, jak również osoby, które ukończyły określone kierunki studiów.