Tryb i termin zgłaszania kandydatur na funkcję przewodniczącego samorządowego kolegium odwoławczego.

Monitor Polski

M.P.1994.69.612

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1994 r.
w sprawie trybu i terminu zgłaszania kandydatur na funkcję przewodniczącego samorządowego kolegium odwoławczego.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593) zarządza się, co następuje:
Kandydatury na funkcję przewodniczącego samorządowego kolegium odwoławczego we wszystkich województwach należy zgłaszać do przewodniczącego sejmiku samorządowego do dnia 31 stycznia 1995 r.
Kandydować na funkcję przewodniczącego samorządowego kolegium odwoławczego może osoba, która spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593), a mianowicie:
1)
posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw publicznych,
2)
ukończyła wyższe studia prawnicze lub administracyjne,
3)
wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Zgłoszenie kandydatury wymaga formy pisemnej.
Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
odpis dyplomu ukończenia studiów,
2)
kwestionariusz osobowy,
3)
świadectwa pracy z ostatnich trzech lat,
4)
charakterystykę dotychczasowej pracy zawodowej.
Przewodniczący wojewódzkich sejmików samorządowych podadzą treść zarządzenia do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.