Tryb, forma i ceremoniał nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Monitor Polski

M.P.2002.35.551

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 2002 r.
w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:
Nadanie po raz pierwszy stopnia dyplomatycznego członkowi personelu dyplomatyczno-konsularnego oraz złożenie przez niego ślubowania odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter tego wydarzenia oraz podkreślający jego istotne znaczenie dla służby zagranicznej.
1.
Nadanie stopnia dyplomatycznego i złożenie ślubowania odbywa się w reprezentacyjnym pomieszczeniu, w którym znajduje się, w widocznym miejscu, flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Przyjmującym ślubowanie jest minister właściwy do spraw zagranicznych, którego w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zastąpić inna, wyznaczona przez niego osoba.
3.
Ceremoniał nadania stopnia dyplomatycznego i składania ślubowania prowadzi osoba wyznaczona przez dyrektora generalnego służby zagranicznej, zwana dalej "prowadzącym".
Nadanie stopnia dyplomatycznego następuje po złożeniu ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.
1.
Prowadzący rozpoczyna ślubowanie, wzywając wszystkich obecnych do powstania, a składających ślubowanie - do ustawienia się naprzeciwko flagi i godła Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Prowadzący przedstawia wszystkich składających ślubowanie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, a następnie wyjaśnia w zwięzły sposób znaczenie i cel aktu ślubowania.
3.
Na wezwanie prowadzącego "do ślubowania" składający ślubowanie unoszą prawą dłoń.
4.
Prowadzący odczytuje fragmenty ślubowania, które składający ślubowanie głośno i wyraźnie powtarzają.
5.
Po złożeniu ślubowania obecni mogą zająć miejsca siedzące, a składający ślubowanie na wezwanie prowadzącego podpisują akt ślubowania, którego wzór określa załącznik do zarządzenia.
Prowadzący sprawdza, czy wszyscy składający ślubowanie podpisali akt ślubowania, po czym informuje obecnych o złożeniu ślubowania w sposób zgodny z przepisami.
1.
Po dokonaniu czynności, o której mowa w § 5, prowadzący wzywa kolejno członków personelu dyplomatyczno-konsularnego, którzy złożyli ślubowanie, do nadania stopnia dyplomatycznego.
2.
Prowadzący odczytuje treść aktu nadania stopnia dyplomatycznego, a następnie przekazuje jego oryginał ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych lub dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej.
3.
Akt nadania stopnia dyplomatycznego ambasadora tytularnego wręcza minister właściwy do spraw zagranicznych.
4.
Akt nadania stopnia dyplomatycznego innego niż określony w ust. 3 wręcza dyrektor generalny służby zagranicznej.
Po nadaniu stopni dyplomatycznych prowadzący może zezwolić obecnym na zabranie głosu.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR AKTU ŚLUBOWANIA CZŁONKA PERSONELU DYPLOMATYCZNO-KONSULARNEGO

Akt ślubowania członka personelu dyplomatyczno-konsularnego

Ja, .................... (imię i nazwisko), otrzymując w dniu

............... (data nadania stopnia dyplomatycznego) stopień

dyplomatyczny ........... (nazwa stopnia), składam w obecności

zebranych tu osób ślubowanie następującej treści:

Przyrzekam i zobowiązuję się godnie reprezentować

Rzeczpospolitą Polską, dbać o jej interesy i dobre imię,

rzetelnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki.

Co stwierdzam, podpisując niniejszy akt.

.................................

(podpis składającego ślubowanie)