Termin płatności podatku obrotowego od niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1961.66.286

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW.
z dnia 3 sierpnia 1961 r.
w sprawie terminu płatności podatku obrotowego od niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 43 uchwały nr 927 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-97, poz. 1488 i z 1954 r. Nr A-48, poz. 664) zarządza się, co następuje:
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, od których należny podatek obrotowy za ubiegły rok podatkowy nie przekroczył w stosunku rocznym 300.000 zł, uiszczają podatek obrotowy za okresy miesięczne w terminie do dnia 23 następnego miesiąca.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, wolne są od obowiązku składania organowi finansowemu deklaracji dekadowych o podatku obrotowym.
3.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą jednostek gospodarczych uiszczających podatek obrotowy w trybie określonym w § 22 ust. 3 uchwały nr 927 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-97, poz. 1488 i z 1954 r. Nr A-48, poz. 664).
4.
W przypadkach uregulowanych niniejszym zarządzeniem nie stosuje się przepisów § 22 ust. 1, § 23, § 30 ust. 1 (w części dotyczącej deklaracji podatkowych) i § 31 ust. 1 uchwały powołanej w ust. 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1961 r.