Taryfa składek za ubezpieczenie budowli od ognia.

Monitor Polski

M.P.1947.43.315

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1956 r.

OBWIESZCZENIE
POWSZECHNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
z dnia 1 stycznia 1947 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie budowli od ognia. *

Na podstawie art. 24 ust. 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 72) i art. 31 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 3, poz. 23), ogłasza się taryfę składek za ubezpieczenie budowli w dziale przymusowych ubezpieczeń budowli od ognia, zatwierdzoną przez Ministerstwo Skarbu decyzją z dnia 3 lutego 1947 r. Nr L. D. VII 328/47, a stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.
Taryfa powyższa obowiązuje od 1.I.1947 r.

(Patrz "Załącznik do Obwieszczenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 18 stycznia 1947 r." w oddzielnej broszurce, załączonej do niniejszego "Monitora Polskiego".).

* Z dniem 1 stycznia 1956 r. taryfy składek na ubezpieczenie budowli: taryfę normalną (M), taryfę ulgową (Mu) i taryfę drobno-przemysłową (P) obniża się o 50%. Zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 12 stycznia 1956 r. (M.P.56.8.110).