Szczegółowy zakres Narodowego Spisu Powszechnego.

Monitor Polski

M.P.1978.18.67

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1978 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 maja 1978 r.
w sprawie szczegółowego zakresu Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 40) zarządza się, co następuje:
Szczegółowy zakres Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r., który zostanie przeprowadzony na terenie całego Państwa w dniach od 7 do 13 grudnia 1978 r., określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 1978 R.

Narodowy Spis Powszechny w 1978 r. obejmie:

A. Osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające.

B. Zamieszkane mieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia.

C. Nie zamieszkane mieszkania w budynkach mieszkalnych.

A. Spis osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających obejmie następujące dane:

1) charakter przebywania (zamieszkiwania) - mieszkający stale - obecni, mieszkający stale - nieobecni, przebywający czasowo,

2) w odniesieniu do osób stale zamieszkałych, ale nieobecnych - przyczyna i łączny czas trwania nieobecności, a w odniesieniu do osób przebywających czasowo - przyczyna i łączny czas przebywania,

3) płeć, rok urodzenia oraz stan cywilny,

4) wykształcenie - poziom, kierunek, fakt aktualnego uczęszczania do szkoły,

5) informacje o ewentualnej ograniczonej zdolności (całkowicie, częściowo) do wykonywania czynności podstawowych dla danego wieku (zabawy, nauki, pracy zawodowej, prowadzenia gospodarstwa domowego), a także informacje o aktualnym uznaniu przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia za inwalidę oraz grupę inwalidztwa,

6) rodzaj głównego źródła utrzymania (praca, niezarobkowe źródło, na utrzymaniu innej osoby),

7) dla wszystkich pracujących - adres miejsca pracy i nazwa zakładu pracy, charakter zatrudnienia i stanowisko, na którym pracuje,

8) dla osób mających dwie prace - nazwa zakładu pracy i charakter zatrudnienia w pracy dodatkowej,

9) dla osób mających niezarobkowe źródło utrzymania - rodzaj tego źródła, np. emerytura, renta inwalidzka, renta za przekazane Państwu gospodarstwo rolne oraz grupa społeczna (charakter zatrudnienia przed otrzymaniem niezarobkowego źródła),

10) dla osób nie pracujących, urodzonych w latach 1914-1960 - przyczyny nieaktywności zawodowej,

11) dla użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych - powierzchnia ogólna gospodarstwa,

12) dla wszystkich członków gospodarstwa domowego użytkownika gospodarstwa rolnego - informacje, czy pracują w tym gospodarstwie stale, sezonowo (ile miesięcy), czy też w ogóle w nim nie pracują, oraz rok ewentualnego podjęcia pracy poza gospodarstwem,

13) stosunek do głowy gospodarstwa domowego - informacja pozwalająca na podział spisanych osób na gospodarstwa domowe i rodziny, a także informacje o głównym źródle utrzymania gospodarstwa domowego.

Ponadto metodą reprezentacyjną (próba 10%) zostaną zebrane informacje dotyczące problematyki migracji ludności oraz dojazdów (dojścia) do pracy i szkoły, a mianowicie:

14) miejsca urodzenia i pochodzenia społecznego (robotnicze, chłopskie, inteligenckie, inne),

15) od kiedy zamieszkuje w danej miejscowości oraz czy w bliskiej przyszłości (do ok. 1985 r.) zamierza przenieść się do innej miejscowości,

16) poprzedniej miejscowości zamieszkania i ustalenia, czy osoba spisywana była tam rolnikiem lub członkiem rodziny rolniczej,

17) przyczyny przeniesienia się do obecnej miejscowości zamieszkania,

18) ustalenia faktu, czy osoba spisywana dojeżdża lub dochodzi co dzień do pracy lub do szkoły,

19) miejsca, do którego dojeżdża lub dochodzi,

20) środka lokomocji, z którego korzysta udając się do pracy lub do szkoły, czasu zużytego na pokonanie tej drogi oraz godziny rozpoczynania pracy.

B. Spis zamieszkanych mieszkań i innych zamieszkanych pomieszczeń obejmie:

1) rodzaj zamieszkanej jednostki mieszkalnej (mieszkanie, pomieszczenie prowizoryczne, obiekt ruchomy, gospodarstwo zbiorowego zamieszkania),

2) wielkość mieszkania (powierzchnia użytkowa mieszkania, liczba izb w podziale na pokoje, kuchnie oraz inne izby), a także fakt występowania pomieszczenia kuchennego nie stanowiącego izby,

3) wyposażenie techniczno-sanitarne mieszkania (wodociąg, ustęp spłukiwany, zlew lub umywalka, łazienka, ciepła woda bieżąca, gaz, sposób ogrzewania mieszkania),

4) cechy budynku, w którym znajduje się mieszkanie: rodzaj budynku (mieszkalny, mieszkalno-inwentarski, zbiorowego zamieszkania, niemieszkalny), okres (rok) jego wybudowania, forma własności budynku, wysokość w piętrach, materiał ścian zewnętrznych (niepalny, palny),

5) tytuł zajmowania mieszkania przez gospodarstwo domowe: własność lub współwłasność, spółdzielcze prawo do lokalu własnościowego lub lokatorskiego, najem na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub przydział mieszkania funkcyjnego, umowa najmu, podnajem całego lub części mieszkania, zamieszkiwanie przy rodzinie, zamieszkiwanie z innego tytułu,

6) informacje dotyczące gospodarstw zbiorowego zamieszkania:

a) nazwa gospodarstwa zbiorowego zamieszkania,

b) liczba i powierzchnia pokoi mieszkalnych,

c) wyposażenie pokoi mieszkalnych w urządzenia sanitarne,

d) liczba budynków zajętych przez mieszkańców gospodarstwa zbiorowego zamieszkania,

e) cechy budynku, w którym znajduje się gospodarstwo zbiorowego zamieszkania: powierzchnia pokoi mieszkalnych znajdujących się w budynku, wyposażenie budynku w urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizacja, urządzenia kąpielowe, ciepła woda bieżąca, centralne ogrzewanie), okres (rok) wybudowania budynku, materiał ścian zewnętrznych (niepalny, palny).

C. Spis nie zamieszkanych mieszkań w budynkach mieszkalnych obejmie:

1) liczbę izb,

2) okres (rok) budowy budynku, w którym znajduje się mieszkanie,

3) przyczynę niezamieszkania mieszkania.