Szczegółowy zakres działania Powszechnej Kasy Oszczędności. - M.P.1963.78.384 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Powszechnej Kasy Oszczędności.

Monitor Polski

M.P.1963.78.384

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 października 1963 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121), § 1 uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia podstawowych zadań Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 9, poz. 51) oraz zgodnie z §§ 2, 4 i 11 statutu Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 9, poz. 52) zarządza się, co następuje:
1.
Powszechna Kasa Oszczędności, zwana dalej "PKO", gromadzi i obsługuje wkłady oszczędnościowe oraz wystawia książeczki oszczędnościowe na te wkłady.
2.
PKO ma prawo wystawiać książeczki oszczędnościowe na wkłady oprocentowane lub premiowe.
3.
Posiadaczem wkładów na książeczkach oszczędnościowych PKO może być:
1)
osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona, o ile nie sprzeciwi się temu jej ustawowy przedstawiciel, władza opiekuńcza lub kurator,
2)
osoba fizyczna, będąca cudzoziemcem dewizowym, o pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli przebywa i zatrudniona jest w Polsce na podstawie umowy o pracę lub wykonuje przemysłowe, rzemieślnicze, rolnicze lub handlowe zajęcia zarobkowe albo usługi na podstawie uprawnienia udzielonego jej przez właściwe organy administracji państwowej i uzyska zezwolenie dewizowe,
3)
krajowa organizacja polityczna, zawodowa i społeczna uprawniona do lokowania wolnych środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych z mocy przepisów wydanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215).
PKO rozwija i umacnia w społeczeństwie zrozumienie społeczno-gospodarczego znaczenia oszczędności pieniężnych oraz współdziała w tym zakresie z instytucjami i organizacjami, a w szczególności ze spółdzielniami oszczędnościowo-pożyczkowymi i pracowniczymi kasami zapomogowo-pożyczkowymi.
PKO przy współudziale i pomocy nauczycielstwa organizuje szkolne kasy oszczędności z tym zastrzeżeniem, że w szkołach, które znajdują się na terenie działania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych i w których nie ma szkolnych kas oszczędności PKO, szkolne kasy oszczędności organizują te spółdzielnie. Ogólną działalność organizacyjną wśród młodzieży szkolnej w zakresie oszczędzania koordynuje centrala PKO w porozumieniu z Zarządem Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.
PKO otwiera i prowadzi rachunki bieżące dla:
1)
osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, osób fizycznych będących cudzoziemcami dewizowymi, które odpowiadają warunkom określonym w § 1 ust. 3 pkt 2, oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, z wyjątkiem jednostek korzystających z kredytów w innych bankach lub w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych,
2)
banków dla rozliczeń pomocniczych,
3)
pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, kas wzajemnej pomocy i innych kas koleżeńskich,
4)
organizacji politycznych, zawodowych, społecznych i innych z wyjątkiem:
a)
organizacji dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej,
b)
zarządów głównych organizacji dotowanych z budżetu oraz
c)
organizacji rolniczych i leśnych,
5)
zespołów adwokackich,
6)
komorników,
7)
administracji nieruchomości znajdujących się w zarządzie jednostki gospodarki uspołecznionej, jeżeli na otwarcie rachunku wyraziła zgodę ta jednostka,
8)
komitetów blokowych,
9)
innych komitetów utworzonych za zgodą właściwych organów władzy lub administracji państwowej w celu wykonywania działalności o charakterze społecznym.
PKO otwiera i prowadzi rachunki pomocnicze:
1)
za zgodą banku, w którym otwarty jest rachunek główny - dla jednostek gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych, zawodowych i społecznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej,
2)
na zlecenie i w zakresie ustalonym przez Ministerstwo Finansów - dla jednostek budżetowych.
PKO prowadzi obsługę ludności w zakresie pożyczek państwowych na zasadach określonych szczególnymi przepisami.
1.
PKO udziela kredytów:
1)
ludności nierolniczej (bezpośrednio osobom fizycznym) na:
a)
budownictwo (budowę, dokończenie budowy, odbudowę) i kapitalne remonty domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych,
b)
remonty bieżące budynków wielomieszkaniowych,
c)
uzupełnienie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
d)
ratalny zakup artykułów przemysłowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i spłatę należności za korzystanie z usług tych jednostek;
2)
pracowniczym kasom zapomogowo-pożyczkowym związków zawodowych na zakup artykułów przemysłowych przez ich członków;
3)
na zlecenie Ministra Finansów - osobom fizycznym i jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
2.
Zasady udzielania kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określają odrębne przepisy.
PKO finansuje zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem, dokonywane przez organizacje polityczne, zawodowe i społeczne, posiadające rachunki bieżące w PKO, na zasadach określonych szczególnymi przepisami.
(skreślony).
PKO administruje należnościami:
1)
miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych z tytułu sprzedaży przez Państwo osobom fizycznym domów mieszkalnych oraz działek budowlanych,
2)
miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych, funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz funduszów innych jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu pożyczek, udzielonych osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe,
3)
miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych z tytułu przysługujących im od osób fizycznych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie działek:
a)
zabudowanych,
b)
nie zabudowanych w zakresie należności administrowanych do dnia 30 listopada 1969 r. przez Bank Inwestycyjny.
PKO prowadzi inkaso należności na rzecz przedsiębiorstw uspołecznionych z tytułu sprzedaży ratalnej z polecenia i na rzecz przedsiębiorstw handlu uspołecznionego.
PKO wykonuje ponadto inne czynności określone szczególnymi przepisami oraz czynności zlecone przez Ministra Finansów z mocy § 3 statutu Powszechnej Kasy Oszczędności.
1.
Przepisy zarządzenia nie naruszają określonych w odrębnych przepisach uprawnień:
1)
Narodowego Banku Polskiego - w zakresie prowadzenia rachunków bieżących dla organizacji politycznych, społecznych i zawodowych,
2)
spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych - w zakresie gromadzenia i obsługi wkładów oszczędnościowych oraz prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych.
2.
Jeżeli stosownie do przepisów niniejszego zarządzenia i przepisów, o których mowa w ust. 1, rachunek bankowy (nie wyłączając rachunku wkładów oszczędnościowych) może być prowadzony przez PKO lub spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową, prawo wyboru należy do osoby (jednostki) ubiegającej się o otwarcie rachunku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 listopada 1969 r. (M.P.69.50.383) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1969 r.
2 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 listopada 1969 r. (M.P.69.50.383) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1969 r.
3 § 9 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 stycznia 1974 r. (M.P.74.3.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 1974 r.
4 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 listopada 1969 r. (M.P.69.50.383) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1969 r.
5 § 11 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 27 listopada 1969 r. (M.P.69.50.383) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1969 r.
6 § 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 27 listopada 1969 r. (M.P.69.50.383) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1969 r.
7 § 13 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 27 listopada 1969 r. (M.P.69.50.383) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1969 r.
8 § 14 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 27 listopada 1969 r. (M.P.69.50.383) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1969 r.