Szczegółowy zakres działania i organizacji specjalistycznych organów dozoru technicznego żeglugi morskiej.

Monitor Polski

M.P.1992.8.59

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 20 lutego 1992 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów dozoru technicznego żeglugi morskiej.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202) zarządza się, co następuje:
1.
Specjalistycznymi organami dozoru technicznego żeglugi morskiej są:
1)
Główny Inspektorat Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej, zwany dalej Głównym Inspektoratem, podległy Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej,
2)
inspektoraty dozoru technicznego żeglugi morskiej w urzędach morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, zwane dalej inspektoratami.
2.
Głównym Inspektoratem Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej kieruje Główny Inspektor, powoływany i odwoływany przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
3.
Strukturę organizacyjną Głównego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
4.
Inspektoratami kierują terenowi inspektorzy, powoływani przez dyrektorów urzędów morskich w porozumieniu z Głównym Inspektoratem.
5.
Strukturę organizacyjną inspektoratów ustalają dyrektorzy urzędów morskich w porozumieniu z Głównym Inspektoratem.
Do zakresu działania Głównego Inspektoratu należy:
1)
nadzór i kontrola stosowania i przestrzegania przepisów o dozorze technicznym i norm oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki,
2)
określanie kryteriów ustalania form wykonywania dozoru technicznego,
3)
nadzór merytoryczny nad wykonywaniem dozoru technicznego przez inspektoraty,
4)
inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie organizacyjno-technicznych i ekonomicznych warunków wykonywania dozoru technicznego,
5)
opracowywanie projektów przepisów i warunków technicznych dla specjalistycznych urządzeń technicznych, oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy i naprawy tych urządzeń,
6)
badanie problematyki zagrożeń stwarzanych przez urządzenia techniczne oraz analiza zaistniałych awarii,
7)
uzgadnianie wymagań technicznych lub warunków technicznych dozoru technicznego dla importowanych specjalistycznych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy i naprawy tych urządzeń lub nabycia za granicą licencji na ich produkcję,
8)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez inspektoraty,
9)
współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz innymi organami i instytucjami w zakresie dozoru technicznego,
10)
współdziałanie w organizowaniu szkoleń dla pracowników dozoru technicznego,
11)
ustalanie wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników dozoru technicznego żeglugi morskiej.
Do zakresu działania inspektoratów w szczególności należy:
1)
wykonywanie dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i napraw urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do budowy i naprawy urządzeń technicznych,
2)
współudział w opracowaniu wymagań technicznych lub warunków technicznych dla importowanych urządzeń technicznych podlegających specjalistycznemu dozorowi technicznemu żeglugi morskiej oraz dla materiałów i elementów stosowanych do budowy tych urządzeń,
3)
uzgadnianie dokumentacji specjalistycznych urządzeń technicznych w zakresie zgodności z przepisami o dozorze technicznym i warunkami dozoru technicznego,
4)
dokonywanie badań technicznych urządzeń w toku ich wytwarzania,
5)
wykonywanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów w zakresie dozoru technicznego i norm,
6)
przeprowadzanie kontroli określonych materiałów i elementów przeznaczonych do budowy i naprawy specjalistycznych urządzeń technicznych,
7)
nadawanie uprawnień do wytwarzania materiałów i elementów przeznaczonych do budowy i napraw specjalistycznych urządzeń technicznych oraz do wytwarzania i napraw tych urządzeń,
8)
prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
9)
sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne,
10)
prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.