§ 12. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 12. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  12.
1.
Rodzaje książeczek oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności na posiadane wkłady oszczędnościowe określa Prezes NBP, a rodzaje innych wkładów oszczędnościowych i dokumentów stanowiących dowód posiadania wkładu w powszechnych kasach oszczędności - Minister Finansów.
2.
Przepisy o wkładach oszczędnościowych mają zastosowanie do prowadzonych przez powszechne kasy oszczędności i banki spółdzielcze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Zasady prowadzenia tych rachunków w powszechnych kasach oszczędności ustala Prezes NBP, a w bankach spółdzielczych - Prezes BGŻ w porozumieniu z Prezesem NBP.
3.
Banki spółdzielcze i ich placówki mogą prowadzić rachunki i wystawiać imienne książeczki oszczędnościowe na następujące rodzaje wkładów oszczędnościowych:
1)
wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie (umiejscowione i obiegowe),
2)
wkłady oszczędnościowe terminowe na zadeklarowany z góry okres,
3)
wkłady oszczędnościowe celowe na budownictwo lub na zakup ciągników w trybie przedpłat,
4)
wkłady oszczędnościowe premiowane premiami rzeczowymi; rodzaje prowadzonych wkładów premiowych ustala Prezes BGŻ za zgodą Ministra Finansów.
4.
Wprowadzenie w bankach spółdzielczych innych niż wymienione w ust. 3 rodzajów wkładów oszczędnościowych ustala Prezes BGŻ za zgodą Ministra Finansów.