Monitor Polski

M.P.1983.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1984 r.
§  16. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do absolwentów szkół podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz cudzoziemców.