Monitor Polski

M.P.1983.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1984 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 listopada 1983 r.
w sprawie szczegółowego trybu udzielania, spłaty, umarzania i refundacji kredytu bankowego dla absolwentów na zagospodarowanie.

Na podstawie § 16 ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 1 Zarządzenie ustala szczegółowy tryb udzielania, spłaty, umarzania i refundacji kredytu udzielanego absolwentom na zagospodarowanie na zasadach ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234 i z 1984 r. Nr 51, poz. 262).
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie powołane w ust. 1,
2) kredycie - rozumie się przez to kredyt udzielany przez powszechne kasy oszczędności absolwentom na zagospodarowanie, wymienionym w § 15 i 25 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
§  2. Wykazy miejscowości i zakładów pracy, o których mowa w § 13 rozporządzenia, Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych przekazuje Centrali Narodowego Banku Polskiego, a wykazy zakładów pracy i miejscowości ustalane przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, o których mowa w § 25 ust. 2 rozporządzenia, organy te przekazują właściwym oddziałom wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego.
§  3.
1. Kredytu udziela się absolwentom, którzy nie skorzystali z kredytu na zagospodarowanie na zasadach określonych w:
1) uchwale nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych (Monitor Polski Nr 20, poz. 116),
2) uchwale nr 29 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych, podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej i przemysłu rolno-spożywczego (Monitor Polski Nr 5, poz. 38),
3) uchwale nr 181 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie kredytu bankowego dla nauczycieli podejmujących pracę na terenie wsi lub małych miast (Monitor Polski Nr 20, poz. 172),
4) decyzji nr 172 Prezydium Rządu z dnia 22 grudnia 1978 r. w sprawie planowego rozmieszczenia lekarzy i lekarzy dentystów, uzupełnionej decyzją nr 36 Prezydium Rządu z dnia 10 lipca 1981 r. o zastosowaniu decyzji nr 172/78 w odniesieniu do absolwentów farmacji.
2. Z zastrzeżeniem zachowania przepisu § 29 ust. 3 rozporządzenia, do okresu zatrudnienia absolwenta wlicza się okres zatrudnienia na czas określony, jeżeli bezpośrednio po tym okresie z absolwentem została zawarta umowa o pracę na czas nie określony.
§  4. 2 Absolwentom wymienionym w § 36 ust. 2 rozporządzenia kredyt może być udzielony, jeżeli zlecenia, o których mowa w §6 ust. 1, złożone zostaną przez zakłady pracy w powszechnych kasach oszczędności w terminie do dnia 31 grudnia 1985 r.
§  5.
1. W razie zbiegu uprawnień do kredytu wynikających z przepisów rozporządzenia i przepisów wymienionych w § 3 ust. 1, absolwentowi przysługuje prawo wyboru korzystniejszego kredytu.
2. Uprawnienie określone w ust. 1 nie przysługuje absolwentowi w okresie zawieszenia spłaty kredytu udzielonego na podstawie rozporządzenia lub na podstawie przepisów wymienionych w § 3 ust. 1.
§  6.
1. Kredyt jest udzielany na podstawie zlecenia zakładu pracy zatrudniającego absolwenta, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Zakład pracy przekazuje zlecenie powszechnej kasie oszczędności właściwej dla miejsca stałego zamieszkania absolwenta lub właściwej dla miejscowości, w której położony jest ten zakład.
§  7.
1. Wykonanie zlecenia zawiesza się w wypadku, gdy w stosunku do absolwenta prowadzona jest egzekucja należności banku, do czasu całkowitej spłaty tej należności.
2. O zawieszeniu wykonania zlecenia powszechna kasa oszczędności zawiadamia absolwenta i zakład pracy, który zlecenie to wystawił.
§  8.
1. Spłata kredytu podlega zabezpieczeniu przez zawarcie umowy poręczenia.
2. Poręczycielami mogą być osoby zatrudnione w uspołecznionych zakładach pracy na czas nie określony, z wyjątkiem osób:
1) których miesięczne wynagrodzenie jest niższe niż 8.000 zł,
2) pozostających w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
3) których wynagrodzenie zajęte jest w trybie egzekucji z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów,
4) które nie spłaciły lub nie spłacają w terminach umownych należności bankowych.
§  9.
1. Osoby poręczające spłatę kredytu składają pisemne oświadczenia o zatrudnieniu i wysokości pobieranego miesięcznie wynagrodzenia.
2. Powszechne kasy oszczędności mogą w uzasadnionych wypadkach żądać przedstawienia przez poręczycieli zaświadczeń wystawionych przez ich zakłady pracy o zatrudnieniu i wysokości miesięcznego wynagrodzenia.
§  10. Udzielony kredyt nie podlega oprocentowaniu, z wyjątkiem wypadków określonych w rozporządzeniu, gdy staje się natychmiast wymagalny i podlega spłacie.
§  11.
1. Absolwent, który skorzystał z kredytu, zachowuje do niego prawo w razie przejścia do pracy do innego zakładu pracy lub do innej miejscowości, wymienionych w wykazie.
2. O zmianie przez absolwenta miejsca pracy zakład pracy, który wystawił zlecenie, zawiadamia niezwłocznie powszechną kasę oszczędności, która kredytu udzieliła.
§  12. Zakład pracy ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia powszechnej kasy oszczędności, która udzieliła absolwentowi kredytu, o utracie przez niego uprawnień do umorzenia kredytu. W zawiadomieniu zakład pracy wskazuje okoliczności powodujące utratę przez absolwenta uprawnień do umorzenia kredytu.
§  13. W razie gdy absolwent nie przepracuje okresu 6 lat w zakładzie pracy lub w miejscowości określonych w wykazie lub nie uzyska uprawnień do umorzenia kredytu z powodów wymienionych w § 16 ust. 7 rozporządzenia, kredyt staje się natychmiast wymagalny i podlega spłacie wraz z odsetkami w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami, za okres od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej jego spłaty.
§  14. O spełnieniu przez absolwenta warunków uzasadniających umorzenie kredytu zakład pracy zawiadamia niezwłocznie powszechną kasę oszczędności, która udzieliła kredytu. Wzór wniosku o umorzenie kredytu określa załącznik nr 2.
§  15. Kwoty umorzonego kredytu są refundowane Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Finansów z budżetu centralnego wraz z oprocentowaniem w wysokości 9% w stosunku rocznym za okres od dnia udzielenia kredytu do dnia jego refundacji.
§  16. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do absolwentów szkół podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz cudzoziemców.
§  17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 3

Zlecenie na udzielenie kredytu

jego nazwą i adresem

.............., dnia ......... 19....r.

miejscowość

L. dz. .....................

Powszechna Kasa Oszczędności

w ..........................

Nawiązując do § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów (Dz. U.

Nr 53, poz. 234 i z 1984 r. Nr 51, poz. 262) stwierdzam, że Obywatel(ka) ..................

syn - córka *) urodzony(a) ............ zamieszkały(a) w ......

data urodzenia

...............................................................

pełna nazwa miejsca zameldowania na pobyt stały

absolwent(ka) .................................................

nazwa szkoły wyższej lub szkoły zawodowej

którą ukończył(a) w dniu ........, jest zatrudniony(a) w naszym

zakładzie pracy od dnia ............ na podstawie umowy o pracę

zawartej na czas nie określony. W związku z tym wnoszę o

udzielenie wyżej wymienionemu(ej) kredytu bankowego na

zagospodarowanie w wysokości .............. zł (słownie złotych

..............................................................)

na zasadach i w trybie określonych powołanym wyżej

rozporządzeniem Rady Ministrów oraz zarządzeniem Prezesa

Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1983 r. w

sprawie szczegółowego trybu udzielania, spłaty, umarzania i

refundacji kredytu bankowego dla absolwentów na

zagospodarowanie (Monitor Polski Nr 39, poz. 232). Jednocześnie

zobowiązuję się do niezwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni,

zawiadomienia Powszechnej Kasy Oszczędności o:

1) rozwiązaniu z wyżej wymienionym(ą) stosunku pracy lub jego

ustaniu,

2) spełnieniu warunków do umorzenia kredytu.

.......................................

podpis dyrektora lub kierownika

zakładu pracy albo osoby uprawnionej,

wraz z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska podpisującego

______

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wniosek o umorzenie kredytu

pieczęć z pełną nazwą zakładu

pracy i jego adresem

................, dnia ....... 19...r.

miejscowość

Powszechna Kasa Oszczędności

w ..........................

Na podstawie § 16 ust. 5*) - ust. 7*) rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania

absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234) zawiadamiam, że

Obywatel(ka) .................................. syn - córka *)

urodzony(a) .................. zamieszkały(a) w ...............

data urodzenia dokładny adres

nabył(a) uprawnienia do umorzenia udzielonego mu (jej) przez

Powszechną Kasę Oszczędności kredytu z mocy umowy kredytowej

nr ....... z dnia .........., tj.:

- przepracował(a) 6 lat zgodnie z warunkami określonymi w § 16

ust. 5 powołanego wyżej rozporządzenia *),

- nabył(a) uprawnienie do umorzenia kredytu z powodów

określonych w § 16 ust. 7 powołanego wyżej rozporządzenia,

ponieważ: *)

...............................................................

...............................................................

powód uzasadniający umorzenie

....................................

podpis dyrektora lub kierownika

zakładu pracy albo osoby

uprawnionej, wraz z podaniem

imienia, nazwiska i stanowiska

podpisującego

______

*) Niepotrzebne skreślić.

1 § 1 ust 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 grudnia 1984 r. (M.P.84.30.210) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 1984 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 10 grudnia 1984 r. (M.P.84.30.210) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 1984 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 10 grudnia 1984 r. (M.P.84.30.210) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 1984 r.