§ 9. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1985.9.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1985 r.
§  9.
1.
Przy obliczaniu produkcji sprzedanej w cenach realizacji stosuje się odpowiednio, w zakresie dotyczącym wielkości "S", przepisy § 2-4, § 5 ust. 1, 2 i 4-6,§ 6 ust. 1-3 i 6, § 7 ust. 1 pkt 1 oraz § 8. Przepisy § 7 ust. 2-4 można stosować do przeliczeń cen produktów nieporównywalnych wówczas, gdy udział kosztów materialnych w wartości produkcji w cenach realizacji, sprzedanej w okresie obliczeniowym, przed wyłączeniem wpływu zmian poziomu cen nie przekracza 20%.
2.
W razie eksportu usług przemysłowych, polegających na uszlachetnieniu powierzonego surowca, do wartości sprzedaży usług dodaje się wartość uszlachetnionego surowca, wycenionego według cen krajowych.