§ 4. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1985.9.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1985 r.
§  4.
1.
Przyrost produkcji sprzedanej netto w okresie obliczeniowym stanowi różnicę między produkcją sprzedaną netto okresu obliczeniowego i odpowiadającego mu okresu bazowego, ustaloną z uwzględnieniem stanu organizacyjnego jednostki gospodarczej na koniec okresu obliczeniowego.
2.
Produkcję sprzedaną netto za okresy bazowy i obliczeniowy ustala się według formuły i zasad obowiązujących w roku obliczeniowym.
3.
Przyrost produkcji sprzedanej netto ustala się po wyłączeniu wpływu zmian poziomu cen.
4.
Przyrost produkcji sprzedanej netto za okresy obliczeniowe ustala się narastająco od początku roku, według tych samych zasad co przyrost wynagrodzeń.