§ 1. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1985.9.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1985 r.
§  1.
1.
Zarządzenie ustala szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej przez jednostki gospodarcze, określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334).
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
"organie założycielskim" - rozumie się przez to organy określone w § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 19, poz. 90),
2)
"produkcji sprzedanej" - rozumie się przez to przychody z dokonanej na zewnątrz jednostki gospodarczej sprzedaży wyrobów, robót i usług własnej produkcji, powiększone o różnicę między wartością według cen realizacji i cen zakupu sprzedanych towarów (marże, prowizje i inne wpływy z tytułu usług handlowych) oraz o wpływy od agentów z tytułu zryczałtowanej odpłatności za powierzenie placówek sprzedaży lub usługowych w agencję na warunkach umowy zlecenia; przez przychody z dokonanej na zewnątrz jednostki gospodarczej sprzedaży rozumie się sprzedaż na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych oraz traktowaną z nią na równi sprzedaż na rzecz własnej działalności inwestycyjnej i innej finansowo wyodrębnionej, biur kompletacji dostaw, sklepów fabrycznych i innych własnych punktów sprzedaży detalicznej; w jednostkach gospodarczych zaliczonych do działu "przemysł" na równi ze sprzedażą dokonaną na zewnątrz traktuje się ponadto sprzedaż na inne cele nieprodukcyjne określone w przepisach o sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, w jednostkach gospodarczych zaliczonych do działu "budownictwo" - sprzedaż na własne potrzeby obiektów tymczasowego zaplecza budowy, w biurach projektów zaś - sprzedaż na własne potrzeby projektów typowych oraz prowizje należne za obsługę, koordynację i nadzór usług (prac) eksportowych wykonywanych przez te biura;
3)
"produkcji sprzedanej w cenach realizacji" - rozumie się przez to produkcję sprzedaną wyrażoną w uzyskanych cenach sprzedaży, pomniejszonych o należne z tytułu tej sprzedaży i zmniejszające wynik finansowy jednostki gospodarczej: podatek obrotowy, różnice wyrównawcze cen i rozliczenia wyrównawcze w eksporcie, a powiększonych o zwiększające wynik finansowy: dotacje przedmiotowe, łącznie z pokrywanymi z funduszów jednostki gospodarczej, różnice wyrównawcze cen i rozliczenia wyrównawcze w eksporcie, w tym także zwrot podatku obrotowego i ceł;
4)
"koszty materialne" - rozumie się przez to obciążające działalność eksploatacyjną koszty zużycia materiałów, paliw, przedmiotów nietrwałych, obiektów tymczasowego zaplecza budowy, energii oraz usług sprzętowych, transportowych, remontowych i innych, z wyjątkiem odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego - zaliczanych w przepisach o sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego do kosztów materialnych według rodzaju;
5)
"roku obliczeniowym" - rozumie się przez to rok, za który dokonuje się obliczenia obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej,
6)
"roku bazowym" - rozumie się przez to rok poprzedzający rok obliczeniowy;
7)
"okresie" - rozumie się przez to kwartały roku obliczeniowego lub bazowego;
8)
"produktach nieporównywalnych" - rozumie się przez to sprzedawane po cenach umownych lub regulowanych:
a)
wyroby nowe, w tym także nietypowe, oraz zmodernizowane,
b)
roboty i usługi nie objęte cennikami,

nieporównywalne w stosunku do sprzedawanych w roku bazowym, których cena sprzedaży została w roku obliczeniowym ustalona na innym poziomie aniżeli cena stosowana w roku bazowym, to znaczy przy zastosowaniu innych cen materiałów i usług, stawek wynagrodzeń, narzutów kosztów pośrednich, zysku;

9)
"technicznym koszcie wytworzenia" - rozumie się przez to sumę poniesionych na wytworzenie wyrobów, robót i usług: kosztów bezpośrednich i kosztów wydziałowych lub ich odpowiedników (np. kosztów ogólnych budowy, kosztów zakładowych jednostek badawczych);
10)
"wskaźniku" - rozumie się przez to wielkość służącą do przeliczeń cen (kursów walut) wyrażoną w procentach, obliczoną, z dokładnością nie mniejszą niż jeden znak po przecinku.