§ 9. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  9.
1.
Przepisy § 2, 3, 4, § 5 ust. 1, 2 i 4, § 6 i 8 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu produkcji sprzedanej liczonej w cenach realizacji.
2.
Zasady ustalania przez jednostki gospodarcze, zaliczone do działu "przemysł", produkcji sprzedanej w cenach zbytu i jej ewentualnych przeliczeń określają przepisy o sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem przepisu § 2 ust. 3.
3.
Przepis § 7 mogą stosować również biura projektów.