§ 7. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  7.
1.
Jeżeli przeliczenie przychodów ze sprzedaży oraz kosztów materialnych objętych cenami regulowanymi i umownymi:
1)
wyrobów nowych oraz modernizowanych w celu dostosowania się do wymagań odbiorców bez zmiany zasadniczych parametrów w stosunku do wyrobów dotychczas wytwarzanych, jak na przykład z zachowaniem nie zmienionego rodzaju lub udziału głównych surowców i materiałów, właściwości użytkowych, kształtu, założeń konstrukcyjnych, rodzaju opakowania oraz
2)
robót i usług nie objętych cennikami

napotyka trudności wobec ich nieporównywalności między rokiem bazowym i obliczeniowym, a udział przychodów z ich sprzedaży przekracza w okresie obliczeniowym 20% wartości produkcji sprzedanej liczonej w cenach realizacji, nie stosuje się do tych wyrobów, robót i usług zasad przeliczania przychodów ze sprzedaży i kosztów materialnych, określonych w § 5 i 6.

2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1, wielkość "S" koryguje się o przyrost lub spadek w stosunku do okresu bazowego obciążających koszty działalności okresu obliczeniowego:
1)
wynagrodzeń,
2)
pochodnych od wynagrodzeń (składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatek od płac, odpisy na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy),
3)
odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego,
4)
podatków.

Wysokość korekty ustala się, mnożąc kwotę przyrostu lub spadku tych kosztów przez wskaźnik udziału sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych oraz nie objętych cennikami robót i usług w łącznej wartości za okres obliczeniowy produkcji sprzedanej liczonej w cenach realizacji.

3.
Wielkość "M" nie podlega przeliczeniu.