§ 4. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  4.
Przyrost produkcji sprzedanej netto okresu obliczeniowego stanowi różnicę między ustaloną według zasad określonych w § 2 produkcją sprzedaną netto okresu obliczeniowego i odpowiadającego mu okresu bazowego, z uwzględnieniem stanu organizacyjnego na koniec okresu obliczeniowego.