Monitor Polski

M.P.1967.40.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 czerwca 1967 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129) oraz § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 11, poz. 47) zarządza się, co następuje:

I.

Przepisy wstępne.

§  1. Przepisy zarządzenia dotyczą instytutów naukowo-badawczych prowadzących gospodarkę finansową według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 11, poz. 47), zwanym dalej "rozporządzeniem".

II.

Instytuty działające w formie jednostki na rozrachunku gospodarczym.

§  2.
1. Plan finansowy instytutu sporządza się w formie bilansu dochodów i wydatków, obejmującego następujące działy: I. Koszty, II. Rentowność, III. Środki obrotowe, IV. Fundusz rezerwowy, V. Finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów oraz VI. Rozliczenia z budżetem. Wzór planu określa zarządzenie w sprawie opracowywania projektu budżetu centralnego.
2. Plan finansowy ustala i zatwierdza dyrektor instytutu w ramach przekazanych instytutowi przez jednostkę nadrzędną:
1) wskaźników ustalonych na podstawie narodowego planu gospodarczego,
2) norm oraz innych danych ustalonych zgodnie z przepisami rozporządzenia, a w szczególności: stawki procentowej normatywu środków obrotowych, wysokości środków na prace własne oraz zatwierdzonego planu kosztów wyodrębnionej działalności ogólnotechnicznej.
§  3.
1. Właściwy oddział Narodowego Banku Polskiego otwiera dla instytutu posiadającego formę jednostki na rozrachunku gospodarczym:
1) rachunek rozliczeniowy,
2) rachunek funduszu rezerwowego,
3) rachunek funduszu inwestycyjno-remontowego.
2. Wypłaty i przelewy z rachunku funduszu rezerwowego oraz z rachunku funduszu inwestycyjno-remontowego są ograniczone wysokością sum zgromadzonych na tych rachunkach.
§  4.
1. Instytut wyposażony jest we własne środki obrotowe w wysokości równej kwocie normatywu (§ 8 rozporządzenia). Dodatkowe zapotrzebowanie instytutu na środki obrotowe może być pokryte kredytem bankowym udzielanym na warunkach określonych przez bank. Instytut nie korzysta z zaliczek zleceniodawców.
2. Kwotę normatywu środków obrotowych ustala się w planie finansowym, mnożąc planowane koszty własne działalności bieżącej przez określoną dla instytutu przez jednostkę nadrzędną stawkę procentową normatywu (ust. 3).
3. Przy ustalaniu dla instytutu stawki procentowej normatywu bierze się za podstawę:
1) jako roczne koszty działalności - koszty własne działalności bieżącej za rok ubiegły,
2) jako faktyczny stan środków obrotowych - przeciętny w roku ubiegłym stan zapasów, kosztów prac nie zakończonych i kosztów przyszłych okresów.
4. Stawki procentowe normatywu dla poszczególnych instytutów w resorcie, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia, powinny być przez jednostki nadrzędne ustalane w taki sposób, aby ogólna kwota normatywu wszystkich instytutów na rozrachunku w tym resorcie nie była wyższa niż 60% rocznej sumy kosztów własnych działalności bieżącej wszystkich tych instytutów.
§  5.
1. Fundusz statutowy instytutu zwiększa się o:
1) wartość zakończonych kapitalnych remontów,
2) wartość inwestycji zakończonych, przejętych do eksploatacji,
3) wartość nieodpłatnie przejętych środków trwałych,
4) kwoty przenoszone z funduszu rezerwowego dla zwiększenia funduszów własnych w obrocie w razie podwyższenia stawki procentowej normatywu lub wzrostu planowanych kosztów własnych działalności bieżącej z roku na rok.
2. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o:
1) kwoty okresowego umarzania środków trwałych,
2) wartość środków trwałych postawionych w stan likwidacji,
3) wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie,
4) nadwyżkę środków obrotowych przenoszoną na fundusz rezerwowy w razie obniżenia stawki procentowej normatywu lub zmniejszenia planowanych rocznych kosztów własnych działalności bieżącej.
3. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 i 2 fundusz statutowy instytutu może ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku przeszacowania środków trwałych i obrotowych, zarządzonego na podstawie odrębnych przepisów.
§  6.
1. Zysk bądź stratę instytutu rozlicza się z funduszem rezerwowym w okresach półrocznych na podstawie sprawozdań finansowych sporządzanych na dzień 30 czerwca (rozliczenie wstępne) i na dzień 31 grudnia (rozliczenie ostateczne na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego).
2. Rozliczenie miedzy funduszem rezerwowym a funduszem statutowym z tytułu zmiany normatywu środków obrotowych następuje raz do roku.
3. Prace własne w części, która ma być sfinansowana z funduszu rezerwowego, finansuje się wstępnie ze środków obrotowych, a po rozliczeniu kosztów tych prac - ich równowartość refunduje się ze środków funduszu rezerwowego w formie przelewu na rachunek rozliczeniowy.
4. Przelewy między rachunkiem rozliczeniowym a rachunkiem funduszu rezerwowego z tytułu rozliczeń, o których mowa w ust. 1-3, powinny być dokonywane najpóźniej w ciągu 10 dni od daty sporządzenia bądź zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
5. Inwestycje drobne finansuje się bezpośrednio ze środków funduszu rezerwowego (§ 9 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia).
§  7.
1. Planowane nakłady na zakupy inwestycyjne i kapitalne remonty powinny być zgodne z wielkościami ustalonymi dla instytutu corocznie przez jednostkę nadrzędną na podstawie narodowego planu gospodarczego.
2. Instytut dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych na zasadach określonych dla przedsiębiorstw państwowych. Odpisy te obciążają koszty bieżącej działalności instytutu.
3. Przelewy równowartości amortyzacji z rachunku rozliczeniowego na rachunek funduszu inwestycyjno-remontowego powinny być dokonywane:
1) wstępnie - w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału w wysokości 1/4 planowanej rocznej kwoty amortyzacji,
2) ostatecznie - na podstawie danych zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia.
4. Nadwyżkę amortyzacji ponad planowe potrzeby sfinansowania zakupów inwestycyjnych i kapitalnych remontów przekazuje się do budżetu w dwóch ratach:
1) I ratę - w terminie do 30 czerwca w wysokości 50% planowanej kwoty nadwyżki,
2) II ratę - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w wysokości różnicy między kwotą faktycznej amortyzacji za rok sprawozdawczy a kwotą amortyzacji planowaną na zasilenie funduszu inwestycyjno-remontowego, powiększoną o kwotę pierwszej raty.
5. Tryb udzielania kredytu bankowego na poczet przyszłych wpływów amortyzacji (§ 10 ust. 4 rozporządzenia) regulują instrukcje bankowe.
§  8.
1. Przewidziane w statucie instytutu oddziały, które zgodnie ze statutem działają na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, prowadzą gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytut, z tym że:
1) plany finansowe poszczególnych oddziałów, stanowiące część planu finansowego instytutu, zatwierdza dyrektor instytutu, uprawniony również do dokonywania zmian w tych planach, uwzględniając ustalone dla instytutu jako całości wskaźniki, o których mowa w § 2 ust. 2,
2) z tytułu środków na prace własne i na działalność ogólnotechniczną oraz z tytułu niedoborów lub nadwyżek funduszu rezerwowego oddziały rozliczają się za pośrednictwem instytutu.
2. Jeżeli oddziały instytutu działają na zasadach ograniczonego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, szczegółowe zasady gospodarki finansowej tych oddziałów w ramach ogólnych zasad rozrachunku gospodarczego określa minister lub jednostka nadrzędna.
3. Uprawnienie oddziału do posiadania rachunku bankowego jest podstawą do otwarcia tego rachunku we właściwym oddziale Narodowego Banku Polskiego.

III.

Instytuty działające w formie zakładu budżetowego.

§  9.
1. Plan finansowy instytutu składa się z:
1) planu wpływów i wydatków działalności bieżącej,
2) planu sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów.
2. Klasyfikację wpływów i wydatków instytutu określają odrębne przepisy. Wzory dotyczące planowania finansowego określa zarządzenie w sprawie opracowywania projektu budżetu centralnego.
§  10.
1. Właściwy oddział Narodowego Banku Polskiego otwiera dla instytutu posiadającego formę zakładu budżetowego rachunek bankowy.
2. W wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami gospodarczymi właściwy oddział banku może udzielić instytutowi krótkoterminowego kredytu bankowego na warunkach i w trybie określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

IV.

Przepisy wspólne.

§  11.
1. Zasady sporządzania kalkulacji prac, o których mowa w § 5 rozporządzenia, regulują przepisy zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie powiązania trybu planowania rozwoju nauki i techniki z trybem zawierania umów oraz ustalenia wzorów: umowy, planu kosztów i protokołu zdawczo-odbiorczego (Monitor Polski Nr 89, poz. 424), z tym że:
1) nagrody pracowników naukowo-badawczych, ujmowane pozycją kalkulacyjną "Wynagrodzenia bezpośrednie", ustala się indywidualnie dla każdej pracy lub rozlicza się na prace proporcjonalnie do osobowego funduszu płac objętego tą pozycją,
2) zakres kosztów specjalnych ustala § 15 ust. 3 rozporządzenia,
3) w kalkulacjach wynikowych koszty specjalne należy podawać z podziałem na:
a) koszty aparatury specjalnej,
b) koszty kooperacji.
2. Zasady sporządzania kalkulacji prac (usług) objętych obowiązującymi cennikami oraz prac własnych instytutu określa jednostka nadrzędna.
3. Planowanie i ewidencja kosztów w instytucie powinny umożliwiać sporządzanie kalkulacji, o której mowa w ust. 1 i 2.
§  12.
1. Instytuty na rozrachunku gospodarczym sprzedają wyniki prac własnych według cen ustalonych w porozumieniu z zainteresowaną jednostką nabywającą. Dochody ze sprzedaży wyników prac własnych zwiększają zysk instytutu.
2. Pozostałe instytuty - za zgodą jednostki nadrzędnej - przekazują wyniki prac własnych zainteresowanym jednostkom gospodarki uspołecznionej nieodpłatnie.
§  13.
1. Wyodrębnienie w planie finansowym instytutu jego działalności ogólnotechnicznej (§ 2 ust. 2 rozporządzenia) w celu oddzielnego pokrywania jej kosztów przez jednostkę nadrzędną powinno być uzasadnione:
1) znacznymi rozmiarami tej działalności i istotnym jej wpływem na poziom kosztów instytutu, z czym wiąże się potrzeba zapobiegania zniekształceniu kosztów ogólnych obciążających prace wykonywane na podstawie umów i zleceń,
2) wyodrębnieniem działalności ogólnotechnicznej w schemacie organizacyjnym instytutu (np. działający w ramach instytutu ośrodek),
3) możnością ewidencyjnego wydzielania kosztów działalności ogólnotechnicznej spośród ogółu kosztów instytutu.
2. Jeżeli brak uzasadnienia dla wyodrębnienia działalności ogólnotechnicznej (ust. 1), koszty jej zalicza się do kosztów ogólnych instytutu.
3. W razie wyodrębnienia działalności ogólnotechnicznej jednostka nadrzędna przekazuje instytutowi środki na pokrycie kosztów bezpośrednich tej działalności w granicach zatwierdzonego przez jednostkę nadrzędną rocznego planu tych kosztów. Przekroczenia planu kosztów obciążają koszty ogólne instytutu. Za koszty bezpośrednie uważa się koszty, które można rachunkowo zaliczyć na określoną działalność. Koszty te ewidencjonuje się odrębnie.
4. W wypadkach częściowej odpłatności świadczeń instytutu wykonywanych w ramach jego działalności ogólnotechnicznej kwoty uzyskane z tego tytułu odejmowane są od kosztów przy ustalaniu ich kwoty przewidzianej do pokrycia przez jednostkę nadrzędną.

V.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  14.
1. Prace wykonywane na podstawie umów bądź zleceń, nie zakończone w dniu przejścia instytutu na rozrachunek gospodarczy, rozliczane są aż do ich zakończenia według zasad dotychczasowych, z tym że w instytutach będących przedtem zakładami budżetowymi nie pobiera się zaliczek od zamawiających.
2. Jeżeli umowa (zlecenie) dotycząca pracy nie zakończonej przewiduje oddzielne rozliczanie etapów pracy, etapy rozpoczynane po przejściu instytutu na rozrachunek gospodarczy rozliczane są według nowych zasad.
3. W wypadkach uzasadnionych długim cyklem wykonywania prac, jeśli podział na etapy nie jest stosowany, zainteresowane strony mogą ustalić w aneksie do umowy (zlecenia), że do faktycznych kosztów, jakie instytut poniesie w związku z pracą w okresie po przejściu na rozrachunek gospodarczy, dolicza się zysk według zasad określonych w rozporządzeniu.
§  15. W instytutach zmieniających formę gospodarki finansowej, jeśli forma poprzednia tej gospodarki przewidywała wykonywanie wszystkich bądź części prac bez umowy bądź zlecenia, nowa zaś forma możliwości takiej nie stwarza, należy określić zakres rzeczowy i przewidywane koszty zakończenia prac kontynuowanych, wykonywanych przedtem bez umowy (zlecenia), a następnie - na tej podstawie - zawrzeć odpowiednie umowy lub uzyskać zlecenia jednostki nadrzędnej.
§  16.
1. Instytuty prowadzące dotychczas gospodarkę finansową w formie jednostki lub zakładu budżetowego w dniu przejścia na rozrachunek gospodarczy otrzymują dotację budżetową na sfinansowanie własnych środków obrotowych do wysokości normatywu.
2. W instytutach będących poprzednio zakładami budżetowymi, a przechodzących na rozrachunek gospodarczy, oddział banku może zablokować na odrębnym rachunku bankowym środki pochodzące z dotacji budżetowej na sfinansowanie normatywu w części odpowiadającej otrzymanym od zleceniodawców i nie rozliczonym zaliczkom.
§  17. Plany finansowe instytutów, będących poprzednio zakładami budżetowymi i działających nadal w formie zakładu budżetowego, zatwierdzone na rok 1957, podlegają zmianom stosownie do rozporządzenia, z tym że inwestycje i kapitalne remonty finansuje się w roku 1967 według zasad obowiązujących instytuty w 1966 r.
§  18.
1. Zasady przekształcania formy gospodarki finansowej instytutu w ciągu roku 1967 (§ 24 rozporządzenia) będą ustalane odrębnie w indywidualnych wypadkach.
2. Zmiana formy gospodarki instytutu w ciągu roku 1967 powinna być poprzedzona wnioskiem właściwego ministra o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie w trybie przepisów prawa budżetowego.
§  19. W zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów instytutów, o ile zawarte w zarządzeniu przepisy nie stanowią inaczej, mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące jednostek i zakładów budżetowych.
§  20.
1. Zasady prowadzenia księgowości instytutów na rozrachunku gospodarczym określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w instytutach, o których mowa w ust. 1, oraz zasady przekształcenia bilansów sporządzanych na dzień przejścia instytutów z formy zakładu budżetowego bądź jednostki budżetowej na formę rozrachunku gospodarczego ureguluje instrukcja.
§  21. Instytuty działające w formie zakładu budżetowego w sprawozdaniach rocznych, sporządzanych na formularzu Rb-30 (sprawozdanie o środkach pozabudżetowych), podają - jako dane uzupełniające - następująca dodatkowe pozycje:
1) zaliczki nie rozliczone - wyrażające stan na koniec roku sprawozdawczego nie rozliczonych zaliczek, otrzymanych przez instytut od zamawiających prace,
2) koszty prac nie zakończonych, wykonywanych na podstawie umów i zleceń - wyrażające sumy kosztów prac w toku na koniec roku sprawozdawczego oraz prac wykonanych, których odbiór nie nastąpił przed zakończeniem roku,
3) koszty działalności ogólnotechnicznej za rok sprawozdawczy (pokrywane przez jednostkę nadrzędną) z podziałem według rodzajów tej działalności.
§  22. Wzór planu finansowego instytutu na rozrachunku gospodarczym na rok 1967 i 1968 ustala załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  23. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZASADY PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI NA ROZRACHUNKU GOSPODARCZYM

Instytuty naukowo-badawcze, działające według zasad rozrachunku gospodarczego, prowadzą księgowość na zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe. Oznacza to w szczególności, że instytuty obowiązane są stosować w zakresie:
1. praw i obowiązków głównych księgowych - przepisy działu II uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 58, poz. 278, z 1961 r. Nr 87, poz. 370 oraz z 1962 r. Nr 61, poz. 290),
2. badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych - przepisy działu III uchwały nr 187 Rady Ministrów wymienionej w pkt 1,
3. podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych - przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 102, poz. 546, z 1961 r. Nr 26, poz. 128 i Nr 72, poz. 304 i z 1962 r. Nr 3, poz. 9),
4. sporządzania i zatwierdzania branżowych planów kont - przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 66, poz. 341 i z 1965 r. Nr 30, poz. 165 oraz Nr 65, poz. 370), z tym że wykaz kont syntetycznych planu kont instytutów ustala się, jak następuje:
Symbol kontaNazwa zespołu kont oraz nazwa konta
Zespół 0 - Środki trwałe.
000Środki trwałe
010Umorzenie środków trwałych
050Pozostałe wartości trwałe
Zespół 1 - Środki pieniężne i kredyty.
100Kasa
110Rachunek rozliczeniowy
132Rachunek środków funduszu rezerwowego
139Pozostałe środki pieniężne
150Kredyty obrotowe
159Zadłużenie przeterminowane
Zespół 2 - Rozrachunki.
200Faktury nie zgłoszone do rozrachunku
210Należności inkasowe
220Zobowiązania inkasowe
230Pozostałe rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
250Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
260Pozostałe rozrachunki
270Niedobory, szkody i nadwyżki
280Roszczenia sporne
Zespół 3 - Materiały.
300Rozliczenie zakupu
310Materiały
350Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu
360Zużycie przedmiotów nietrwałych
370Koszty zakupu
380Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
Zespół 4 - Koszty do rozliczenia.
4000Osobowy fundusz płac
4001Bezosobowy fundusz płac
4002Fundusz honorariów
4003Stypendia naukowe
4004Nagrody i inne wynagrodzenia nie objęte funduszem płac
401Ubezpieczenia społeczne
402Amortyzacja
403Materiały i energia
405Aparatura specjalna
4060Usługi jednostek współpracujących
4061Inne usługi obce
408Koszty materialne
409Koszty niematerialne
450Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zespół 5 - Koszty działalności.
500Działalność zlecona
501Działalność własna
502Działalność ogólnotechniczna
530Produkcja pomocnicza
550Koszty ogólne
560Działalność pozaoperacyjna
Zespół 6 - Produkty.
600Wyroby
Zespół 7 - Sprzedaż.
7580Sprzedaż prac wykonywanych na podstawie umowy lub zlecenia
7581Finansowanie prac własnych
7582Finansowanie działalności ogólnotechnicznej
759Inne dochody
Zespół 8 - Wyniki i fundusze.
800Straty i zyski
835Odpisy na fundusze specjalne
850Fundusz statutowy
858Rozliczenia wyniku
860Środki i fundusze wydzielone
872Fundusz rezerwowy
880Rezerwy
889Dochody przyszłych okresów
Zespół 9 - Inwestycje i remonty kapitalne.
900Rachunki bankowe środków na inwestycje i remonty kapitalne
910Kredyty na inwestycje i remonty kapitalne
920Rozrachunki z tytułu inwestycji i remontów kapitalnych
930Materiały na inwestycje i remonty kapitalne
950Inwestycje
960Remonty kapitalne
981Fundusz inwestycyjno-remontowy
983Wykorzystanie środków funduszu rezerwowego na inwestycje
Konta pozabilansowe.
899Zapasy specjalne.

Konta wymienione w wykazie prowadzi się według zasad określonych w komentarzu do typowego planu kont dla przedsiębiorstw przemysłowych, z tym że:

a) konto 405 "Aparatura specjalna" służy do księgowej ewidencji wartości zakupionych składników majątkowych, zaliczonych do aparatury specjalnej zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia,
b) ewidencja analityczna kont: 500 "Działalność zlecona" i 501 "Działalność własna" powinna być prowadzona z uwzględnieniem zasad kalkulacji prac, o których mowa w § 11 zarządzenia,
c) konto 502 "Działalność ogólnotechniczna" i 7582 "Finansowanie działalności ogólnotechnicznej" prowadzi się jedynie w wypadku, gdy działalność ta jest wyodrębniona w planie finansowym instytutu,
d) konto 550 "Koszty ogólne" służy do ewidencji kosztów ogólnych instytutów w rozumieniu załącznika nr 3 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie powiązania trybu planowania rozwoju nauki i techniki z trybem zawierania umów oraz ustalenia wzorów: umowy, planu kosztów i protokołu zdawczo-odbiorczego (Monitor Polski Nr 89, poz. 424); w wypadkach uzasadnionych konto to może być podzielone na dwa konta: "Koszty zakładowe" oraz "Koszty ogólne",
e) na stronie Wn konta 7580 "Sprzedaż prac wykonywanych na podstawie umowy lub zlecenia" księguje się:

– rzeczywisty koszt własny sprzedanych prac, wykonywanych na podstawie umowy lub zlecenia,

– uznane reklamacje odbiorców, zmniejszające pierwotne sumy faktur;

– na stronie Ma konta 7580 księguje się:

– dochody ze sprzedaży prac wykonywanych na podstawie umowy lub zlecenia,

– uznane reklamacje odbiorców, zwiększające pierwotne sumy faktur;

ewidencja analityczna do konta 7580 powinna umożliwić podział kosztów i dochodów z tytułu sprzedaży prac wykonywanych na podstawie umowy lub zlecenia według poszczególnych umów lub zleceń; ewidencja ta może być połączona z ewidencją analityczną kosztów prac wykonywanych na podstawie umowy lub zlecenia; saldo Wn lub Ma konta 7580 wyraża operacyjny wynik netto na sprzedaży prac wykonywanych na podstawie umowy lub zlecenia; na koniec roku saldo to przenosi się na konto 800 "Straty i zyski";

f) konto 7581 "Finansowanie prac własnych" prowadzi się w sposób ustalony dla konta 7580, z tym że na dobro tego konta księguje się dochody z tytułu pokrycia kosztów prac własnych przez jednostkę nadrzędną i z funduszu rezerwowego; ewidencja analityczna prowadzona do konta 7581 powinna zapewnić podział dochodów z tytułu prac własnych na:

– dochody z tytułu finansowania prac własnych przez jednostkę nadrzędną,

– dochody z tytułu finansowania prac własnych z funduszu rezerwowego;

g) konto 7582 "Finansowanie działalności ogólnotechnicznej" prowadzi się analogicznie do zasad ustalonych dla konta 7580, z tym że po stronie Wn ewidencjonuje się koszty działalności ogólnotechnicznej pokrywane przez jednostkę nadrzędną, a po stronie Ma dochody z tytułu pokrycia kosztów działalności ogólnotechnicznej przez jednostkę nadrzędną;
h) konto 759 "Inne dochody" jest odpowiednikiem konta "Pozostała sprzedaż" w typowym planie kont dla przedsiębiorstw przemysłowych, z tym że na koncie tym ewidencjonuje się również dochody ze sprzedaży wyników prac własnych; dochody te powinny być wyodrębnione z innych dochodów w ewidencji analitycznej, prowadzonej do tego konta;
i) fundusz rezerwowy tworzy się (dokonując zapisów na stronie Ma konta 872):

– z tytułu zysku w korespondencji z koniem 835,

– z nadwyżek środków obrotowych w korespondencji z kontem 850;

odpisów na fundusz rezerwowy z zysku dokonuje się w okresach półrocznych pod datą 30 czerwca i 31 grudnia; odpisów dokonuje się w wysokości osiągniętego zysku; odpisom na fundusz rezerwowy powinny towarzyszyć przelewy z rachunku rozliczeniowego na specjalny rachunek bankowy funduszu rezerwowego (Wn konto 132); wykorzystanie funduszu rezerwowego ewidencjonuje się na stronie Wn konta 872; fundusz rezerwowy przeznacza się:

– na uzupełnienie środków obrotowych (Ma konto 850),

– na dodatkowe finansowanie prac własnych (Ma konto 7581) dokonując jednocześnie przelewu środków (Ma konto 132 - Wn konto 110),

– na finansowanie drobnych inwestycji (Ma konto 983), dokonując jednocześnie przelewu środków (Ma konto 132 - Wn konto 920); zapis ten może być dokonywany bieżąco, w miarę pokrywania wydatków inwestycyjnych ze środków funduszu rezerwowego, lub na koniec każdego miesiąca na podstawie zbiorczego zestawienia wydatków dokonanych w ciągu miesiąca,

– na sfinansowanie strat (Ma konto 835);

saldo Ma konta 872 oznacza stan nie wykorzystanego funduszu rezerwowego;

j) na koncie pozabilansowym 899 "Zapasy specjalne" ewidencjonuje się materialne składniki majątkowe związane z wykonywaniem określonych zadań (zleceń), otrzymywane od zleceniodawców, nabywane na ich rachunek lub też wytworzone w toku prac.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wzór IRG.

Część .................... Ministerstwo ...............

Urząd centralny ............

Jednostka sporządzająca ...............................

PLAN FINANSOWY INSTYTUTU DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE JEDNOSTKI NA ROZRACHUNKU GOSPODARCZYM na rok ..............

Poz.DochodyPrzewidywane wykonanie za ........ r.Plan na ..... r.Poz.WydatkiPrzewidywane wykonanie za ...... r.Plan na ..... r.
12345678
Dział I. KOSZTY
1Koszty własne działalności bieżącej....................1Osobowy fundusz plac...................
2Prace nie zakończone:2Bezosobowy fundusz płac...................
1) stan na początek roku

(-)

...................3Fundusz honorariów...................
2) stan na koniec roku (+)4Stypendia naukowe...................
3Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów (wzrost "+", zmniejszenie "-")...................5Nagrody i inne wynagrodzenia nie objęte funduszem płac...................
6Ubezpieczenia społeczne...................
7Amortyzacja...................
8Materiały i energia...................
9Aparatura specjalna...................
10Usługi jednostek współpracujących...................
11Inne usługi obce...................
12Pozostałe koszty:
1) materialne...................
2) niematerialne...................
XSuma bilansowa

(1-2/1+2/2+3)

XSuma bilansowa

(1 do 12)

Dział II. RENTOWNOŚĆ
1Dochody działalności bieżącej - razem...................1Koszty własne działalności bieżącej - razem...................
1) Sprzedaż prac

wykonywanych na

podstawie umowy lub

zlecenia

...................1) Koszt własny

sprzedaży prac

wykonywanych na

podstawie umowy lub

zlecenia

...................
2) Finansowanie prac

własnych - razem

....................2) Koszty prac własnych...................
a) przez jednostkę

nadrzędną

b) z funduszu

rezerwowego

3) Sprzedaż wyników prac

własnych

4) Finansowanie

działalności

ogólnotechnicznej

przez jednostkę

nadrzędną

............

............

............

............

........

........

........

........

3) Koszty działalności

ogólnotechnicznej

pokrywane przez

jednostkę nadrzędną

w tym:

.................

.................

.................

4) Inne koszty

działalności

bieżącej

...........

...........

...........

...........

...........

........

........

........

........

........

5) Inne dochody

działalności bieżącej

....................2Straty nadzwyczajne i pozaoperacyjne...................
2Zyski nadzwyczajne i pozaoperacyjne....................3Ogółem (1+2)...................
3Ogółem (1+2)....................4Zysk...................
4Strata....................
XSuma bilansowa (3+4)XSuma bilansowa (3+4)
Dział III. ŚRODKI OBROTOWE
1Normatyw środków obrotowych w roku ubiegłym....................1Normatyw środków obrotowych na rok objęty planem...................
2Pokrycie zwiększenia normatywu z funduszu rezerwowego2Przekazanie nadwyżki funduszów własnych w obrocie na fundusz rezerwowy...................
3Pierwsze wyposażenie (dofinansowanie) z budżetu...................
XSuma bilansowa (1+2+3)XSuma bilansowa (1+2)
Dział IV. FUNDUSZ REZERWOWY
1Stan funduszu na początek roku...................1Zmniejszenia funduszu - razem
2Zwiększenia funduszu - razem...................1) Pokrycie straty...................
1) Zysk...................2) Finansowanie

niedoboru środków

obrotowych (pokrycie

zwiększenia

normatywu)

..................
2) Nadwyżka środków

obrotowych

....................3) Finansowanie

dodatkowych prac

własnych

..................
3) Zasilenie funduszu

rezerwowego przez

jednostkę nadrzędną

...................4) Finansowanie

drobnych inwestycji

..................
5) Przekazanie nadwyżki

funduszu rezerwowego

do jednostki

nadrzędnej

..................
2Stan funduszu na koniec roku..................
XSuma bilansowa (1 +2)XSuma bilansowa (1+2)
Dział V. FINANSOWANIE INWESTYCJI I KAPITALNYCH REMONTÓW
A. Zakupy inwestycyjne i kapitalne remonty
1Pozostałość środków na rachunku bankowym funduszu inwestycyjno-remontowego na początek roku...................1Zakupy inwestycyjne..................
2Amortyzacja...................2Kapitalne remonty..................
3Inne środki własne...................3Zmiana w stanie zobowiązań (zwiększenie "-", zmniejszenie "+")..................
4Kredyt bankowy...................4Spłata kredytu bankowego..................
5Dotacja budżetowa...................5Wpłata do budżetu nadwyżki amortyzacji..................
6Pozostałość środków na rachunku bankowym funduszu inwestycyjno-remontowego na koniec roku..................
XSuma bilansowa (1 do 5)XSuma bilansowa (1 do 6)
B. Budownictwo inwestycyjne
1Pozostałość środków na początek roku1Nakłady na budownictwo inwestycyjne..................
2

3

Dotacja budżetowa

Inne środki

2Zmiana w stanie zobowiązań i robót toku (zwiększenie "-", zmniejszenie "+")..................
XSuma bilansowa (1+2+3)XSuma bilansowa (1±2)
Dział VI. ROZLICZENIA Z BUDŻETEM (REKAPITULACJA)
Dotacje budżetowe:Wpłata do budżetu:
1) na pokrycie kosztów

prac własnych

...................1) nadwyżki funduszu

rezerwowego

..................
2) na pokrycie kosztów

działalności

ogólnotechnicznej

...................2) nadwyżki amortyzacji..................
3) na pierwsze wyposażenie

w środki obrotowe

(dofinansowanie)

...................
4) na fundusz rezerwowy...................
5) na fundusz

inwestycyjno-remontowy

...................
6) na sfinansowanie

budownictwa

inwestycyjnego

...................
XRAZEMXRAZEM

...................... .....................

(miejscowość i data) (podpisy i pieczęć)

OBJAŚNIENIA DO WZORU IRG:

Dział  I.

Po stronie "dochodów":
1) W poz. 1 jako koszty własne działalności bieżącej podaje się koszty prac zaliczonych do sprzedaży (realizacji pieniężnej); pozycja ta równa się poz. 1 "wydatków" w dziale II.
2) W pozycjach dotyczących stanu prac nie zakończonych należy wykazywać również koszt prac (wyrobów) wykonanych, lecz jeszcze nie przekazanych odbiorcy.

Po stropie "wydatków":

W poz. 1-12 wykazuje się koszty w układzie rodzajowym, przy czym w poz. 9 podaje się koszty aparatury, urządzeń i przyrządów specjalnych, zaliczane w układzie kalkulacyjnym do kosztów specjalnych, a w poz. 10 - koszty usług jednostek współpracujących, zaliczane również do kosztów specjalnych (kooperacja).

Dział  II.

1) Poz. 1 pkt 2 po stronie "dochodów" powinna równać się poz. 1 pkt 2 po stronie "wydatków", a poz. 1 pkt 4 "dochodów" - poz. 1 pkt 3 "wydatków" (pozycje bezwynikowe).
2) Koszty prac własnych pokrywane przez jednostkę nadrzędną (poz. 1 pkt 2 lit. a) oraz koszty działalności ogólnotechnicznej (poz. 1 pkt 4) w wypadku, gdy jednostka nadrzędna nie dysponuje funduszem postępu techniczno-ekonomicznego, finansowane są z dotacji budżetowej. Sumy te powinny równać się odpowiednim kwotom dotacji w dziale VI (pkt 1 i 2).
3) W poz. 1 pkt 2 lit. b) koszty pokrywane z funduszu rezerwowego powinny równać się poz. 1 pkt 3 "wydatków" w dziale IV.
4) W poz. 1 pkt 3 po stronie wydatków, w wolnych wierszach, wykazuje się koszty dotyczące poszczególnych rodzajów działalności ogólnotechnicznej (np. wykonywania funkcji branżowego ośrodka informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej, ośrodka normalizacji).

Dział  III.

1) W poz. 1 po stronie "dochodów" w instytutach przechodzących na rozrachunek gospodarczy z innej formy gospodarki wykazuje się ustalony na podstawie bilansu przekształcenia stan funduszów własnych w obrocie na koniec roku ubiegłego.
2) Poz. 3 po stronie "dochodów" tego działu oraz odpowiadający jej pkt 3 "dochodów" w dziale VI występują w instytutach nowo utworzonych oraz zmieniających formę gospodarki finansowej.

Dział  IV.

1) Poz. "Zysk" i "Strata" w tym dziale powinny równać się odpowiednim pozycjom wynikowym działu II "Rentowność", a pozycje dotyczące środków obrotowych - odpowiednim pozycjom działu III.
2) W instytutach, których jednostki nadrzędne nie dysponują funduszem postępu techniczno-ekonomicznego, fundusz rezerwowy w poz. 2 pkt 3 "dochodów" i w poz. 1 pkt 5 "wydatków" powiązany jest z budżetem. Znajduje to wyraz również w dziale VI (pkt 4 "dochodów" oraz pkt 1 "wydatków").

Dział  V.

W części "A" tego działu nie wykazuje się drobnych inwestycji, finansowanych bezpośrednio z funduszu rezerwowego (dział IV "wydatki", poz. 1 pkt 4).