§ 8. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  8.
Na urządzeniach napędowych powinny być umieszczone i utrzymane w stanie czytelnym następujące napisy i oznaczenia:
1)
na wszystkich elementach wchodzących w skład urządzenia napędowego - symbole zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową,
2)
symbole zacisków ochronnych i wyprowadzeń końców uzwojeń oraz dane na tabliczkach znamionowych,
3)
napisy na podstawach gniazd bezpiecznikowych określające wymagane prądy wkładek,
4)
napisy określające funkcję przycisków sterowniczych, przełączników i innych elementów sterowania oraz lampek sygnalizacyjnych,
5)
na obudowach maszyn elektrycznych pracujących w jednym kierunku strzałki wskazujące wymagane kierunki wirowania.