§ 1. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  1.
1.
Zarządzenie określa szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
2.
Szczegółowych zasad eksploatacji nie stosuje się do elektrycznych urządzeń napędowych:
1)
przeznaczonych do pracy w miejscach zakwalifikowanych na podstawie odrębnych przepisów do odpowiedniej kategorii zagrożenia wybuchem,
2)
o mocy znamionowej mniejszej niż 1 kW, jeżeli łączna ich moc u jednego użytkownika nie przekracza 10 kW,
3)
przeznaczonych do pracy w cieczy,
4)
o częstotliwości znamionowej 60 Hz,
5)
zainstalowanych w urządzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego.
3.
Eksploatację elektrycznych urządzeń napędowych należy prowadzić zgodnie z przepisami zarządzenia oraz ogólnymi zasadami eksploatacji określonymi w zarządzeniu Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (Monitor Polski Nr 25, poz. 174).