§ 20. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  20.
Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 19 marca 1973 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic (Monitor Polski Nr 14, poz. 91).