§ 17. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  17.
Wyniki pomiarów wykonywanych w czasie eksploatacji urządzeń należy uznać za zadowalające, jeżeli:
1)
wartości rezystancji uzwojeń silników oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych są zgodne z danymi wytwórcy lub wynikami poprzednich pomiarów eksploatacyjnych w granicach dokładności pomiaru,
2)
dla silników I grupy oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych:
a)
rezystancja izolacji (R30) uzwojenia przy temperaturze 20oC i wyższej, zmierzona po 60 sekundach od chwili rozpoczęcia pomiaru, jest nie mniejsza od 1 MΩ na 1 kV napięcia znamionowego uzwojenia,
b)
stosunek rezystancji izolacji uzwojenia silników o napięciu powyżej 1 kV, zmierzonej po 60 sekundach od chwili rozpoczęcia pomiaru, do rezystancji zmierzonej po 15 sekundach jest nie mniejszy od 1,3, niezależnie od temperatury uzwojenia,
c)
rezystancja izolacji uzwojenia wirnika silnika synchronicznego przy temperaturze 200C jest nie mniejsza od 0,5 MΩ,
3)
rezystancja izolacji uzwojeń silników II, III i IV grupy oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych, zmierzona przy temperaturze uzwojeń 200C i wyższej, jest nie mniejsza od 1 kę na 1 V napięcia znamionowego uzwojenia,
4)
rezystancja izolacji innych elementów urządzeń jest zgodna z danymi wytwórcy, a przy ich braku nie mniejsza od 1 kę na 1 V napięcia znamionowego,
5)
ochrona przeciwporażeniowa spełnia wymagania ustalone w obowiązujących przepisach.