§ 16. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  16.
1.
Przeglądy urządzeń należy przeprowadzać w czasie ich planowego postoju, w terminach ustalonych w dokumentacji fabrycznej oraz w przepisach dozoru technicznego dla urządzeń dźwignicowych, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2.
Terminy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą urządzeń napędowych III i IV grupy wbudowanych na stałe w urządzenia technologiczne. Przeglądy urządzeń napędowych:
1)
III grupy - należy przeprowadzać w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów urządzeń technologicznych, lecz nie rzadziej niż raz na trzy lata,
2)
IV grupy - należy przeprowadzać w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów urządzeń technologicznych.
3.
Przeglądy powinny obejmować w szczególności:
1)
oględziny w zakresie ustalonym w § 15 ust. 4,
2)
badania stanu technicznego w zakresie ustalonym w załączniku do zarządzenia,
3)
sprawdzenie styków w łącznikach,
4)
sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej,
5)
kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych,
6)
sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych,
7)
sprawdzenie stanu łożysk,
8)
czynności konserwacyjne w zakresie zgodnym z dokumentacją fabryczną,
9)
wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń.
4.
Wyniki przeglądów I, II i III grupy należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej.