§ 18. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  18.
1.
Przeglądy urządzeń spawalniczych należy przeprowadzać po uprzednim wyłączeniu ich spod napięcia, w terminach ustalonych w dokumentacji fabrycznej, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
2.
Przeglądy powinny obejmować w szczególności:
1)
szczegółowe oględziny w zakresie ustalonym w § 17 ust. 3,
2)
czynności konserwacyjne w zakresie zgodnym z dokumentacją fabryczną,
3)
badania stanu technicznego w zakresie ustalonym w załączniku do zarządzenia,
4)
sprawdzenie stanu technicznego i przeprowadzenie oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
5)
sprawdzenie stanu łożysk napędów i prądnic,
6)
wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń,
7)
stwierdzenie zadowalających wyników ruchu próbnego.
3.
W czasie ruchu próbnego należy sprawdzić w szczególności:
1)
prawidłowość działania zaworów i regulacji układu chłodzenia i układu pneumatycznego,
2)
prawidłowość działania automatycznego sterowania pracą urządzeń spawalniczych,
3)
stan i prawidłowość ustawienia elektrod,
4)
czas poszczególnych faz zgrzewania, docisku i przerwy,
5)
działanie przełącznika dla ustawienia zgrzewania pojedynczego lub ciągłego.
4.
Wyniki przeglądów i zakresy wykonanych czynności konserwacyjno-remontowych należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia spawalniczego.