Szczególna forma dokumentowania w jednostkach gospodarki uspołecznionej zakupów paliw płynnych i olejów silnikowych w publicznej sieci stacji paliwowych.

Monitor Polski

M.P.1981.8.68

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 marca 1981 r.
w sprawie szczególnej formy dokumentowania w jednostkach gospodarki uspołecznionej zakupów paliw płynnych i olejów silnikowych w publicznej sieci stacji paliwowych.

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
1.
Zakupy paliw płynnych (etyliny, oleju napędowego), zwanych dalej "paliwami", i oleju silnikowego dokonywane w publicznej sieci stacji paliwowych (benzynowych), dokumentowane są w jednostkach gospodarki uspołecznionej za pomocą "Rozliczenia zakupu paliwa i (lub) oleju silnikowego", sporządzanego nie rzadziej niż raz na koniec miesiąca.
2.
"Rozliczenie zakupu paliwa i (lub) oleju silnikowego" jest dowodem własnym w rozumieniu przepisów o ogólnych zasadach rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.
1.
Dowód "Rozliczenie zakupu paliwa i (lub) oleju silnikowego" powinien zawierać następujące dane:
1)
nazwisko i imię pracownika (kierowcy, operatora itp.) dokonującego zakupu,
2)
numer rejestracyjny (ewidencyjny) pojazdu samochodowego, maszyny lub urządzenia,
3)
daty dokonania zakupu paliw i (lub) oleju silnikowego,
4)
rodzaje zakupionych paliw i olejów silnikowych, ich ilość, cenę jednostkową i ogólną wartość,
5)
numery kart drogowych lub innych dokumentów pojazdu albo maszyn i urządzeń, w których wykazano zużycie zakupionego paliwa,
6)
podpis pracownika dokonującego zakupu i datę wystawienia rozliczenia,
7)
podpis osoby wyznaczonej przez kierownika jednostki, stwierdzający merytoryczną prawidłowość danych zawartych w dowodzie rozliczenia i datę.
2.
W razie zakupu wyłącznie oleju silnikowego w dowodzie rozliczenia nie zamieszcza się danych wymienionych w ust. 1 pkt 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1981 r.