§ 2. - Świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Monitor Polski

M.P.1982.30.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1994 r.
§  2.
1.
Świadczenia określone uchwałą przysługują pracownikom przeniesionym do pracy w innej miejscowości i przesiedlającym się do tej miejscowości na pobyt stały, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2.
Pracownikom przeniesionym na ich wniosek do pracy w innej miejscowości i przesiedlającym się do tej miejscowości na pobyt stały przysługują świadczenia określone w § 3 ust.1 pkt 1 i 2.
3.
Pracownikowi mianowanemu przeniesionemu do pracy w innej miejscowości na okres do sześciu miesięcy przysługują:
1)
zwrot kosztów przejazdu,
2)
diety,
3)
zakwaterowanie,
4)
dodatek za rozłąkę,
5)
zwrot kosztów przejazdu raz w miesiącu najtańszym publicznym środkiem transportu do miejsca zamieszkania i z powrotem, w celu odwiedzenia rodziny.
4.
Pracownikom przeniesionym do pracy w innej miejscowości i nie przesiedlającym się, jeżeli możliwy jest codzienny dojazd do zakładu pracy, do którego pracownik został przeniesiony, przysługuje zwrot kosztów biletu miesięcznego na dojazd publicznym środkiem transportu.