Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygło.

Monitor Polski

M.P.2006.56.590

Akt indywidualny
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygło

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 6 Ordynacji wyborczej, w związku z art. 103 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 2 sierpnia 2006 r., mandatu posła Aleksandra Marka Szczygło wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.