Stawki zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup... - M.P.1973.44.261 - OpenLEX

Stawki zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup środków i narzędzi produkcji rolnej.

Monitor Polski

M.P.1973.44.261

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 września 1973 r.
w sprawie stawek zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup środków i narzędzi produkcji rolnej.

Na podstawie § 5 uchwały nr 198 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1973 r. w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego (Monitor Polski Nr 37, poz. 225) zarządza się, co następuje:
Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe pobierają oprocentowanie od kredytu udzielanego na zakup środków i narzędzi produkcji rolnej w formie ryczałtu płatnego jednorazowo z góry i obliczonego od kwoty udzielonego kredytu, przy zastosowaniu następujących stawek:
Okres spłaty kredytu

(w miesiącach)

Stawka zryczałtowanego oprocentowania kwoty kredytu
do 123%
od 13 do 245%
od 25 do 367%
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1973 r.