Monitor Polski

M.P.2019.892

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) ogłasza się, że w 2020 roku stawka:
1) opłaty egzaminacyjnej wynosi 294,93 zł;
2) opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wynosi 35,42 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).