Monitor Polski

M.P.2018.724

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) ogłasza się, że w 2019 r. stawka:
1) opłaty egzaminacyjnej wynosi 288,29 zł;
2) opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wynosi 34,62 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).