Monitor Polski

M.P.2018.725

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) ogłasza się, obowiązujące na rok 2019, stawki opłat:
1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,
2) za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
3) za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,
4) eksploatacyjnych,
5) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
6) z tytułu podziemnego składowania odpadów,
7) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla

- określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI OPŁAT NA ROK 2019

1. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu - 595,76 zł;

2) węgla brunatnego - 238,32 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów - 119,18 zł.

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 115,58 zł.

3. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 223,99 zł.

4. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Lp.Rodzaj kopalinyJednostka miary (j.m.)Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)
1234
1Alabastryt3,47
2Amfibolityt1,17
3Anhydrytyt4,11
4Barytyt6,20
5Bazaltyt1,22
6Bentonityt2,14
7Chalcedonityt0,76
8Diabazyt0,90
9Dolomityt1,02
10Gabrat1,17
11Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3tys. m325,30
11aGaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3tys. m36,58
12Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3tys. m321,09
12aGaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3tys. m35,47
13Gipsyt1,96
14Gliny ogniotrwałe i ceramicznet3,87
15Gnejsyt1,23
16Granityt1,23
17Granodiorytyt1,23
18Hornfelsyt1,04
19Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobnekg10,96
20Kaolinyt3,47
21Kopaliny ilaste pozostałem32,57
22Kreda jeziornat0,28
23Kreda piszącat0,82
24Kwarct2,14
25Kwarcytyt1,10
26Łupkit1,47
27Magnezytyt5,50
28Marglet0,81
29Marmuryt4,15
30Melafiryt1,24
31Metan z węgla kamiennegotys. m30,00
32Opokit0,76
33Piaski i żwiryt0,62
34Piaskowcet0,90
35Porfiryt0,90
36Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 tt52,71
36aRopa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 tt38,84
37Rudy cynkowo-ołowiowet1,33
38Rudy miedzit3,61
39Rudy złotag Au (w rudzie)0,50
40Rudy uranukg U (w rudzie)9,67
41Serpentynityt0,90
42Siarka rodzimat1,68
43Sjenityt1,04
44Skaleniet2,83
45Skały diatomitowet6,89
46Solankim32,31
47Solet1,74
48Szarogłazyt1,04
49Torfym31,35
50Torfy lecznicze (borowiny)m31,35
51Trawertynyt0,81
52Tufyt0,90
53Wapieniet0,81
54Węgiel brunatnyt1,96
55Węgiel kamiennyt2,48
56Wody leczniczem31,55
57Wody termalnem30,00
58Zieleńcet1,04
59Ziemia krzemionkowat6,89
60Zlepieńcet4,15
61Inne kopalinyt4,15

5. Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:

1) substancji gazowych - 1,91 zł/tys. m3;

2) substancji ciekłych -3,71 zł/t;

3) pozostałych substancji - 1,90 zł/t.

6. Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:

1) niebezpiecznych - 75,90 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2) obojętnych - 4,40 zł/t;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 5,88 zł/t.

7. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,55 zł/t.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).