Monitor Polski

M.P.2017.1111

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2018 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175) ogłasza się:
1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańcówWysokość stawek

w złotych

powyżejdo
1 000427
1 0002 000486
2 0003 000524
3 0004 000574
4 0005 000624
5 0006 000682
6 0007 000743
7 0008 000802
8 0009 000865
9 00010 000939
10 00012 0001023
12 00014 0001109
14 00016 0001207
16 00018 0001307
18 00020 0001414
20 0001533

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie

mieszkańców

Jeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców

do 5000

w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5000

do 50 000

powyżej 50 000
wysokość stawek w złotych
1 000129269387
1 0003 000387406406
3 0005 000406431448
5 0008 000415448460
8 00010 000431470484
10 000448484495
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).