Art. 55. - [Ogłoszenie wysokości kwot i stawek] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  55.  [Ogłoszenie wysokości kwot i stawek]
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54.
2. 
(uchylony).