Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021. - M.P.2020.1126 - OpenLEX

Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021.

Monitor Polski

M.P.2020.1126

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021

Na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) ogłasza się, że w roku 2021 stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:
1)
benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1514,00 zł/1000 litrów;
2)
olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1145,00 zł/1000 litrów;
3)
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1145,00 zł/1000 litrów;
4)
gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a)
gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
-
skroplonych - 644,00 zł/1000 kilogramów,
-
w stanie gazowym - 10,02 zł/1 gigadżul (GJ),
b)
pozostałych - 13,70 zł/1 GJ;
5)
pozostałych paliw silnikowych - 1771,00 zł/1000 litrów.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).